Ви тут: ГоловнаСтудентуСтудентське самоврядування ► Інформація про ССФ

ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування фізико-математичного факультету
Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка


Читати положення про самоврядування
у повному викладі

1. Загальні положення

1.1. Студентське самоврядування фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного університету і. А.С.Макаренка (далі – студентське самоврядування) – це самостійна громадська діяльність студентів по реалізації функцій управління факультетом, які визначаються ректором, деканом факультету, директором студмістечка і здійснюється студентами та магістрантами факультету.

1.2. Студентське самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

1.3. Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів факультету, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак.

1.4. Основна мета студентського самоврядування – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку.

1.5. Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності.

1.6. Студентське самоврядування є незалежним від релігійних об’єднань, політичних партій та рухів.

1.7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Положенням про фізико-математичний факультет та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію студентів, користуються допомогою і підтримкою деканату та профспілкового комітету студентів університету.

1.8. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

2 . Основні функції, завдання та напрями діяльності студентського самоврядування

2.1. Студентське самоврядування :

 • сприяє формуванню у студентів фізико-математичного факультету патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та свого навчального закладу, а також почуттів національної свідомості, гідності;
 • забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяє задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;
 • допомагає адміністрації факультету в організації навчально-виховної роботи і сприяє її проведенню;
 • допомагає адміністрації студмістечка в організації побуту студентів у гуртожитках студмістечка і здійснює заходи, спрямовані на його поліпшення;
 • координує діяльність старост академічних груп;
 • здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;
 • бере участь у роботі стипендіальних комісій з розподілу стипендіального фонду та фонду соціальної допомоги серед студентів із урахуванням їх соціальних проблем, досягнень у навчанні, громадській та науковій роботі, культурі, спорті тощо;
 • сприяє створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності - науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо;
 • бере участь в організації дозвілля та відпочинку студентів: проводить вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи, дні факультету тощо;
 • бере участь у розподілі путівок до баз відпочинку;
 • пропагує здоровий спосіб життя, запобігає вчиненню студентами правопорушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;
 • залучає студентів до участі в охороні громадського порядку на території університету;
 • створює за узгодженням з адміністрацією факультету, студмістечка у встановленому чинним законодавством порядку різні студентські гуртки, об’єднання, клуби за інтересами, конструкторські бюро, студентські підприємства тощо;
 • може виступати засновником благодійних фондів;
 • організовує співробітництво зі студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів, представляє факультет у місцевих, регіональних і всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях;
 • представляє факультет у міжнародних студентських та молодіжних організаціях, взаємодіє з органами студентського самоврядування університету, займається організацією міжнародних освітніх, наукових, культурних та спортивних студентських обмінів;
 • проводить роботу в студентських гуртожитках, бере участь у поселенні та виселенні студентів, а також сприяє поліпшенню їх соціально-побутових умов проживання в гуртожитках.


 • ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

  president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv