Ви тут: ГоловнаНавчанняПедагогічна практикаСпеціальність "Математика" ► для 4-5 курсу

РОБОЧА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
галузь знань 0402 – фізико-математичні науки
напрям підготовки 6.040201 Математика*
спеціальність 7.04020101 Математика*
спеціалізація Інформатика*, Економіка
фізико-математичний факультет


Завантажити програму педагогічної практики
у повному викладі

Згідно навчального плану педагогічна практика на спеціальності «Математика і основи економіки», «Математика і основи інформатики» та «Фізика і математика» проводиться у формі виробничої практики з відривом від навчання на ІV курсі у 8 семестрі (7 тижнів) та на V курсі у 9 семестрі (9 тижнів). Практика проводиться переважно в загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях (на IV курсі переважно у м. Суми, на V курсі – у м. Суми та у Сумській області). Проходження практики за межами м. Суми і області узгоджується з деканатом та відповідальними методистами на факультеті.

Програма педпрактики передбачає: на IV курсі студенти спеціальностей «Математика і основи економіки», «Математика і основи інформатики» проводять не менше 6-8 уроків математики (основна школа; 7-9 класи, можливо за узгодженням з відповідальним методистом – у 5-6 класах); студенти спеціальності “Фізика та математика” проводять 5 уроків математики та 6-8 уроків фізики; на V курсі студенти спеціальності «Математика і основи економіки» проводять 6-8 уроків математики і 5 уроків економіки, студенти спеціальності «Математика і основи інформатики» проводять 6-8 уроків математики і 5 уроків інформатики у старших класах (10-11 класи, можливо за узгодженням з відповідальним методистом – у 9 класах), а студенти спеціальності “Фізика та математика” 5 уроків математики, 6-8 уроків фізики.

Мінімальна кількість проведених уроків може коректуватись за умов змін у навчальному процесі навчальних закладів, в яких студенти проходять практику, або змін у навчальному процесі університету. Крім проведення уроків з конкретних навчальних предметів (математика та економіка, (інформатика, фізика)) студенти проводять позакласні заходи, виконують завдання з педагогіки та психології, вивчають досвід роботи вчителів математики та економіки (інформатики, фізики).

До педагогічної практики допускаються студенти, що не мають академічної заборгованості. У випадку об’єктивних обставин, підтверджених документально, педагогічна практика може бути продовжена або перенесена.

Керівництво педагогічною практикою здійснюють методисти з кафедр математики, інформатики (для спеціалізації Інформатика*), економіки (для спеціалізації Економіка), педагогіки та психології, які мають достатній педагогічний стаж і відповідну базову освіту.

Мета, завдання, зміст практики

Педагогічна практика має за мету формування у студентів вмінь і навичок, необхідних вчителю математики в умовах розбудови системи освіти відповідно до Закону України “Про освіту”, Державної національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”),

Концепції профільної старшої школи, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, виходу науки і техніки в Україні на світовий рівень, інтеграції в світову систему освіти, переходу до ринкових відносин і конкуренції будь-якої продукції, у тому числі й інтелектуальної.

Педагогічна практика є частиною навчального процесу в університеті, пов’язує теоретичне навчання майбутніх вчителів математики і самостійну роботу в школі, озброює студентів початковим досвідом педагогічної діяльності. Педагогічна практика надає можливість студенту перевірити ступінь власної готовності до самостійної педагогічної діяльності.

Головними завданнями практики є:

 • ознайомлення студента-практиканта з основними напрямками навчально-виховної роботи навчального закладу;
 • детальне вивчення програм з математики для 5-9, 10-11 класів різного профілю; досвіду роботи вчителів за новими підручниками математики;
 • надати можливість студентам-практикантам здійснювати перспективне і поточне планування педагогічної діяльності; набути досвід застосування на практиці вміння складати та використовувати конспекти уроків;
 • оволодіти на практиці різними методами і засобами організації навчальної діяльності школярів на уроках;
 • встановлювати міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки в ході навчання математики;
 • проводити різні типи уроків: урок ознайомлення з новим матеріалом; уроки закріплення та відпрацювання навичок та вмінь; урок контроля та оцінки знань, навичок та умінь; урок систематизації і узагальнення вивченого матеріалу;
 • навчити студентів на практиці спостерігати, аналізувати, узагальнювати досвід вчителів математики та використовувати в своїй практиці;
 • готувати та використовувати дидактичний і наочний матеріали, обладнання кабінету математики, ТЗН;
 • вміло користуватись науковою, методичною та навчальною літературою з предмету в ході підготовки до уроку, до позакласного заходу;
 • застосовувати педагогічні та психологічні методики роботи з учнями;
 • організовувати і проводити позаурочні педагогічні заходи;
 • формування здатності здійснювати діяльнісний підхід у навчанні математики;
 • формування особистості майбутнього вчителя, виховання культури поведінки, здатності співпрацювати в колективі.

   Звітна документація та підведення підсумків практики

   Студенти подають таку документацію:

   1. Звіт. В ньому студент характеризує весь обсяг роботи, проведений під час педагогічної практики. Звіт має бути відповідної форми, написаний від руки або надрукований на комп’ютері. Звіт завіряється директором школи, вчителем-предметником та класним керівником. Звіт оформляється у відповідності до зразка (додаток 1)

   2. Конспект уроку математики з самоаналізом. План-конспект має відповідати шкільним нормам, написаний на окремих листах стандартного формату. План-конспект має бути завірений вчителем математики. До конспекту має додаватися самоаналіз проведеного уроку.

   3. Аналіз уроку математики, проведеного вчителем або іншим студентом-практикантом. Для студентів, що проходять практику поза межами м. Сум, необхідним є самоаналіз проведеного уроку (додаток 3).

   4. Конспект уроку економіки (інформатики, фізики). Він має відповідати попереднім вимогам та завіряється вчителем економіки (інформатики, фізики) (додаток 4).

   5. Розробка позакласного заходу з фаху. Складається студентом у довільній формі і має бути завірений класним керівником та методистом з педагогіки.

   6. Звітність за вимогами кафедри педагогіки.

   7. Звітність за вимогами кафедри психології.

   8. Характеристика роботи практиканта. Завіряється директором школи (печатка обов’язкова); необхідна наявність підписів вчителів математики та економіки (інформатики, фізики), класного керівника.

   9. Атестаційний лист оформляється у відповідності до поданого зразка (додаток 2.1 – для 4 курсу, додаток 2.2 – для 5 курсу).

   10. Загальний звіт складається відповідальним методистом зі спеціальності на факультеті на підставі звітів студентів і звітів методистів, які обговорюються на підсумковій конференції.

ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv