Ви тут: ГоловнаНавчанняПедагогічна практикаСпеціальність "Фізика" ► для 6 курсу (магістри)

РОБОЧА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки
Спеціальність: 8.04020301 Фізика*


Завантажити програму педагогічної практики
у повному викладі

За навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю 8.04020301 Фізика* (термін навчання 1 рік) педагогічна практика проводиться у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації протягом 4 тижнів у ІІ семестрі.

До педагогічної практики допускаються магістранти, що не мають академічної заборгованості за І семестр навчання в магістратурі. У разі необхідності педагогічна практика може бути перенесена на інший термін або продовжена.

Керівництво педагогічною практикою здійснюють професори і доценти університетських кафедр фізики та методики навчання фізики, психології та педагогіки.

Мета, завдання, зміст практики

Педагогічна практика є складовою частиною навчального процесу в педагогічному університеті, яка пов’язує теоретичне навчання у магістратурі і самостійну викладацьку роботу у ВНЗ, дає можливість одержати навички науково-педагогічної діяльності викладача ВНЗ.

Основними завданнями педагогічної практики студентів-магістрантів є:

 • ознайомлення з основними напрямами навчально-виховної і наукової роботи ВНЗ;
 • детальне вивчення робочих програм математичних дисциплін певної спеціальності (або групи спеціальностей) ВНЗ;
 • набуття досвіду написання конспектів лекцій і практичних занять з математичних дисциплін;
 • формування первісних навичок читання лекцій та проведення практичних занять з математичних дисциплін ВНЗ;
 • оволодіння різними методами і засобами поточного і підсумкового контролю рівня знань студентів;
 • формування первісних навичок організації і проведення консультацій студентам, засідань наукових гуртків і проблемних груп;
 • формування первісних навичок встановлення міжпредметних зв'язків математичних дисциплін і дисциплін спеціальності, що використовують математичні методи дослідження та обробки результатів;
 • ознайомлення з методами досліджень математичної кафедри ВНЗ в одному з напрямків сучасної математики;
 • формування навичок використання сучасних психолого-педагогічних основ навчання та виховання студентів;
 • набуття досвіду розробки нових технологій навчання студентів;
 • ознайомлення з формами і методами організаційно-управлінської роботи ВНЗ;
 • формування особистості майбутнього магістра, виховання культури поведінки і здатності працювати у викладацькому колективі.

   Звітність за педагогічну практику та підведення підсумків

   Практикант подає груповому методисту наступну документацію:

   1. Звіт (додаток 1).

   2. Конспекти лекцій.

   3. Конспекти практичних занять.

   4. Самоаналіз проведеного лабораторного заняття.

   5. Психолого-педагогічний аналіз відвіданого заняття.

   Підсумки практики підводяться на звітній конференції, яку проводить завідувач кафедри за участю магістрантів, методистів, членів кафедри, представників деканату і ректорату.

   Виступи практикантів і методистів на підсумковій конференції є обов’язковими.

   На конференції оголошуються оцінки за педагогічну практику магістрантів у формі диференційованого заліку.

   Викладачі кафедри фізики та методики навчання фізики враховують в подальшій роботі зауваження і пропозиції, що висловлювались на звітній конференції.

ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv