Ви тут: ГоловнаНавчанняДержавний екзаменСпеціальність "Фізика" ► для 5-го курсу (ОКР "Спеціаліст")

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
З ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ТА МЕТОДИК НАВЧАННЯ

для студентів галузь знань 0402 Фізико-математичні науки
спеціальності 7.04020301 Фізика*
освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
спеціалізація Математика*, Інформатика*


Завантажити програму державного екзамену
для спеціалізації "математика"
Завантажити програму державного екзамену
для спеціалізації "інформатика"

Мета державного екзамену з теорії та практики навчання і виховання та спеціальних методик навчання - перевірка рівня теоретичної підготовки випускників з педагогіки, психології та фахових методик, а також їх готовності до викладання фізики, математики у загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ступеня.

Програма містить основні, найбільш важливі питання з теорії та практики навчання і виховання та фахових методик.

Державний екзамен проводиться за білетами, затвердженими кафедрами. Пропонується такий варіант складання екзаменів: до кожного білета включається три питання - з методики навчання фізики, з теорії та практики навчання і виховання та з методики математики або інформатики.

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

1. Структурування змісту шкільного курсу фізики в умовах профільного навчання.
2. Методика розв'язування фізичних задач.
3. Узагальнені плани вивчення компонентів змісту шкільного курсу фізики (на прикладі вивчення "питомих" фізичних величин).
4. Узагальнені плани вивчення компонентів змісту шкільного курсу фізики ( на прикладі вивчення видів сил).
5. Методика вивчення поняття "Індукційний струм" в 11 класі.
6. Методика вивчення поняття "Індукційне електричне поле" в 11 класі.
7. Методика вивчення "Основного закону електромагнітної індукції" в 11 класі.
8. Методика вивчення "Правила Ленца" в 11 класі.
9. Методика вивчення "Індукційного струму в прямолінійному провіднику" в 11 класі.
10. Методика вивчення "Явища самоіндукції. Індуктивності" в 11 класі.
11. Методика вивчення "Вільних електромагнітних коливань в контурі" в 11 класі.
12. Методика вивчення "Рівняння гармонічних коливань в контурі" в 11 класі.
13. Методика вивчення поняття "Автоколивання" в 11 класі.
14. Методика вивчення "Вимушених електромагнітних коливань" в 11 класі.
15. Методика вивчення поняття "Діючи значення напруги і сили струму" в 11 класі.
16. Методика вивчення поняття "Електричний резонанс" в 11 класі.
17. Методика вивчення поняття "Трансформатор" в 11 класі.
18. Методика вивчення поняття "Передача і використання електричної енергії" в 11 класі.
19. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальноосвітньої середньої освіти при використанні інтегративної моделі навчального процесу.
20. Використання інтерактивних технологій навчання.
21. Сучасний підхід до організації і проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики.
22. Використання сучасних інформаційних технологій під час вивчення фізики в школі.
23. Розвиток творчих здібностей учнів у циклах навчального процесу з фізики.
24. Сучасний процес навчання фізики та його структура (циклічність процесу навчання).
25. Організація самостійної роботи учнів з навчальними текстами.

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

1. Педагогіка як наука про виховання. Специфіка її предмету і категоріального апарату. Роль вітчизняних педагогів у розвитку педагогічної науки. Завдання педагогіки на сучасному етапі розвитку суспільства.
2. Принципи і методи науково-педагогічних досліджень. Використання практичних методів у роботі вчителя і класного керівника.
3. Сутність понять індивід, людина, особистість, індивідуальність. Фактори і закономірності розвитку особистості. Зарубіжні теорії розвитку особистості.
4. Особливості розвитку учнів підліткового віку, старшокласників та їх врахування у навчально-виховному процесі.
5. Педагог у сучасному суспільстві. Державна програма «Вчитель». Загальна культура педагога. Професійна компетентність вчителя.
6. Сучасна система освіти в Україні: структура, принципи, пріоритетні напрямки її розвитку. «Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.». Основні документи про шляхи реформування сучасної загальноосвітньої школи: закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
7. Українська народна педагогіка: шляхи, засоби, методи, форми виховання дітей у етнопедагогіці. Педагогіка народного календаря.
8. Сутність і особливості виховного процесу. Мета, принципи, зміст національного виховання («Концепція національного виховання»).
9. Методи і засоби виховання. Класифікація методів виховання. Характеристика основних груп методів виховання.
10. Проблеми колективу і особистості в історії і на сучасному етапі розвитку педагогічної науки. Умови, етапи розвитку класного колективу; шляхи підвищення його виховного потенціалу. Питання розвитку шкільного самоврядування в Законі України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
11. Основні напрями національного виховання. Зміст, завдання та шляхи реалізації основних напрямів виховання у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.
12. Громадянське виховання: завдання, зміст, проблеми, шляхи вирішення. Взаємозв’язок громадянського виховання з іншими напрямами національного виховання.
13. Самовиховання та перевиховання. Психолого-педагогічні основи роботи з «важкими» підлітками.
14. Шляхи реалізації компетентнісного підходу до освіти. Формування самоосвітньої компетентності учнів у процесі навчання.
15. Завдання і зміст виховання дітей в сім’ї. Умови ефективності сімейного виховання учнів.
16. Педагогічні основи роботи класного керівника. Основні напрямки його діяльності. Планування виховної роботи класного керівника.
17. Сутність процесу навчання: структура, функції, закономірності і принципи. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів. Розвиток пізнавальних інтересів учнів у навчально-виховному процесі.
18. Зміст освіти в національній школі: поняття, принципи та критерії його формування. Основні компоненти змісту освіти у сучасній школі. Актуальні проблеми змісту освіти.
19. Методи, прийоми та засоби навчання, їх класифікація. Характеристика основних груп методів навчання.
20. З історії розвитку форм організації навчання. Сучасна класно-урочна система навчання. Типи і структура уроків. Додаткові форми організації навчання, шляхи підвищення їх ефективності.
21. Педагогічна діагностика результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Види, функції контролю. Аналіз критеріїв 12-ти бальної системи оцінювання знань учнів.
22. Шляхи здійснення особистісно орієнтованого підходу у навчанні.
23. Сутність поняття «технологія навчання». Класифікація технологій навчання. Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі.
24. Особливості організації діяльності вчителів та учнів у проектній технології навчання.
25. Передовий педагогічний досвід, критерії його оцінювання. Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду.

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
(для студентів спеціальності «Фізика та математика»)

1. Цілі і завдання загальної освіти і цілі навчання математиці у загальноосвітній школі. Проблеми диференціації навчання і роль в ній освітнього стандарту (10-11 кл.).
2. Аналіз програм з математики для загальноосвітніх шкіл. Державні стандарти математичної освіти. Проблема досягнення обов’язкових результатів навчання (10-11 кл.).
3. Методика вивчення математичних понять в старших класах.
4. Особливості навчання учнів доведенню математичних тверджень у старших класах різних профілів.
5. Задачі у навчанні математиці. Методика розв’язування математичних задач (10-11 кл.).
6. Вимоги до сучасного уроку математики. Вимоги до підготовки вчителя математики на сучасному етапі.
7. Розвиток творчих здібностей учнів. Нові форми роботи з обдарованими дітьми в процесі навчання математики.
8. Можливості інтенсифікації навчання математики в ході вивчення теми «Дослідження функцій та побудова їх графіків».
9. Вивчення тотожних перетворень у старших класах.
10. Методична схема введення та вивчення функцій в старших класах. Можливості інтенсифікації вивчення теми на основі використання схем та знакових моделей.
11. Можливості інтенсифікації навчання математики в ході вивчення теми «Похідна та її застосування».
12. Можливості реалізації особистісно орієнтованого навчання математики в ході вивчення теми «Первісна та інтеграл».
13. Можливості реалізації особистісно орієнтованого навчання математики в ході вивчення теми «Тригонометричні функції. Тригонометричні рівняння та нерівності. Властивості. Графіки».
14. Можливості інтенсифікації навчання математики в ході вивчення теми «Показникова функція. Показникові рівняння та нерівності. Властивості. Графіки».
15. Можливості інтенсифікації навчання математики в ході вивчення теми «Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння та нерівності. Властивості. Графіки».
16. Можливості інтенсифікації навчання математики в ході вивчення теми «Початкові відомості стереометрії».
17. Можливості реалізації особистісно орієнтованого навчання математики в ході вивчення теми «Паралельність прямих і площин у просторі».
18. Можливості реалізації особистісно орієнтованого навчання математики в ході вивчення теми «Перпендикулярність прямих і площин у просторі».
19. Можливості реалізації особистісно орієнтованого навчання математики в ході вивчення теми «Декартові координати і вектори у просторі».
20. Можливості реалізації особистісно орієнтованого навчання математики в ході вивчення теми «Многогранники».
21. Можливості реалізації особистісно орієнтованого навчання математики в ході вивчення теми «Тіла обертання».
22. Особливості вивчення теми «Геометричні побудови у просторі. Зображення просторових фігур у просторі» у класах різних профілів (мета, зміст, методика викладання).
23. Можливості реалізації особистісно орієнтованого навчання математики в ході вивчення геометричних величин в шкільному курсі математики.
24. Методичні особливості проведення перших уроків стереометрії.
25. Методика вивчення рівнянь та нерівностей в старшій школі. Стимулювання старшокласників до самоосвіти в процесі вивчення теми.

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ
(для студентів спеціальності «Фізика та основи інформатики»)

1. Інформатика як навчальний предмет у середній школі. Мета, функції, задачі та значення шкільного курсу інформатики в системі навчальних предметів. Предмет та задачі інформатики як науки про методи обробки інформації з використанням ЕОМ. Місце інформатики в системі наук. Розвиток інформаційних технологій. Роль інформатики в сучасному світі.
2. Стандарт шкільної освіти з інформатики. Основні змістові лінії шкільного курсу інформатики. Вимоги до знань та вмінь учнів з інформатики.
3. Специфіка навчання інформатики в навчальних закладах різного типу. Школи, училища, технікуми, гімназії, ліцеї, коледжі різних профілів.
4. Підручники та посібники з інформатики. Аналіз діючих шкільних підручників з інформатики. Методи роботи з підручником.
5. Методична система навчання інформатики в середній загальноосвітній школі Аналіз методичної системи навчання. Дидактичні принципи навчання інформатики. Методи навчання інформатики. Методичні проблеми переносу курсу інформатики в середні та молодші класи.
6. Вимоги до рівня знань та вмінь учнів з інформатики. Комп’ютерна грамотність, інформаційна культура учнів. Освітній стандарт з інформатики. Рівнева і профільна диференціація. Вивчення інформатики в школах i класах з поглибленим теоретичним i практичним вивченням інформатики.
7. Контроль знань учнів з інформатики. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики. Функції, види, форми й критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів. Аналіз помилок учнів при навчанні інформатики та шляхи їх попередження і усунення.
8. Позакласна робота з інформатики. Позакласні форми навчання інформатики. Олімпіади з інформатики. Технологія підготовки учнів до участі в олімпіаді з інформатики.
9. Типовий шкільний кабінет інформатики. Обладнання та програмне забезпечення. Вимоги до оптимального розташування обладнання в кабінеті інформатики. Основні варіанти розміщення. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації роботи учнів в кабінеті. Правила техніки безпеки при роботі в кабінеті інформатики.
10. Програмні засоби вивчення курсу шкільної інформатики. Склад програмного забезпечення класу обчислювальної техніки. Базове і додаткове програмне забезпечення. Ліцензійні програми. Авторське право.
11. Задачі з інформатики. Методичний аналіз задач, які розв'язуються на уроках інформатики. Методика навчання технології розв'язування задач на комп'ютері. Методика навчання учнів загальних методів розв'язування задач з інформатики.
12. Специфіка уроку інформатики. Підготовка вчителя до уроку. Організація i проведення різних типів уроку з інформатики. Методика проведення практичних робіт.
13. Методика вивчення теми «Інформація та інформаційні процеси». Дидактична структура теми. Аналіз типових помилок учнів. Диференціація навчання.
14. Методика вивчення теми «Інформаційні системи». Дидактична структура теми. Аналіз типових помилок учнів. Диференціація навчання.
15. Методика вивчення теми «Операційні системи». Дидактична структура теми. Аналіз типових помилок учнів. Диференціація навчання. Методика навчання пошуку інформації в операційній системі Windows.
16. Методика вивчення теми «Архівація даних». Дидактична структура теми. Аналіз типових помилок учнів. Диференціація навчання.
17. Методика вивчення основ роботи з дисками. Дидактична структура теми. Аналіз типових помилок учнів. Диференціація навчання.
18. Методика вивчення графічного редактора. Дидактична структура теми. Аналіз типових помилок учнів. Диференціація навчання.
19. Методика вивчення текстового процесора. Можливості використання текстового процесора в навчальному процесі. Дидактична структура теми. Аналіз типових помилок учнів. Диференціація навчання.
20. Методика вивчення електронних таблиць. Можливості використання табличного процесора в навчальному процесі. Дидактична структура теми. Аналіз типових помилок учнів. Диференціація навчання.
21. Методика вивчення систем управління базами даних (СУБД). Можливості використання СУБД в навчальному процесі. Дидактична структура теми. Аналіз типових помилок учнів. Диференціація навчання.
22. Методика вивчення глобальної мережі Інтернет та її можливостей. Дидактична структура теми. Аналіз типових помилок учнів. Диференціація навчання. Поняття про мову НТМL.
23. Методика вивчення основ алгоритмізації у школі. Дидактична структура теми. Аналіз типових помилок учнів. Диференціація навчання.
24. Методика вивчення теми «Комп’ютерні віруси та антивірусні програми». Дидактична структура теми. Аналіз типових помилок учнів. Диференціація навчання.
25. Безпека дітей в інтернеті.


ЛІТЕРАТУРА З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

1. Бугайов О.І., Мартинюк М.Т., Смолянець В.В. Фізика. Астрономія: Пробн. підручник для 7 кл. середн. шк. / За ред. проф. О.І.Бугайова. - Затв. Міністерством освіти України. - К.: Освіта, 1994.
2. Бугайов О.І., Мартинюк М.Т., Смолянець В.В. Фізика. Астрономія: Пробн. підручник для 8 кл. середн. шк. / За ред. проф. О.І.Бугайова. - К.: Освіта, 1996.
3. Демонстрационные опыты по физике в VІ - VII классах средней школы. Под ред. А.А.Покровского. - М.: Просвещение, 1970.
4. Демонстрационный эксперимент по физике в старших классах средней школы. Часть 1. Механика, теплота. - М.: Просвещение, 1987.
5. КаленикВ.І., Каленик М.В. Питання загальної методики навчання фізики /Пробн. навч. посібник. - Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2000.
6. Каленик В.І., Каленик М.В. Шкільний курс фізики /Методичний посібник. - Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2001.
7. Коршак Є.В. та ін. Фізика, 7 кл. Підручник для середн. загальноосвіт. шк. /Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко, - Київ, Ірпінь: ВТФ "Перун", 1998.
8. Коршак Є.В. та ін. Фізика, 8 кл. Підручник для середн. загальноосвіт. шк. /Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко, - Київ, Ірпінь: ВТФ "Перун", 2000.
9. Миргородський Б.Ю., Шабаль В.К. Демонстраційний експеримент з фізики. Механіка. - К.: Рад. шк., 1981.
10. Миргородський Б.Ю., Шабаль В.К. Демонстраційний експеримент з фізики. Молекулярна фізика. - К.: Рад. шк., 1982.
11. Миргородський Б.Ю., Шабаль В.К. Демонстраційний експеримент з фізики. Електродинаміка. - К.: Рад. шк., 1984.
12. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл /Фізика. Астрономія. 7-11 класи. - К.: Перун, 1996.
13. Хорошавин С.А. Техника и технология демонстрационного эксперимента. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1978.
14. Каленик В.І., Каленик М.В. Шкільний курс фізики /Методичний посібник. - Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2001.
15. Каленик В.І., Каленик М.В. Лекційно-практичні заняття з методики викладання окремих тем шкільного курсу фізики. - Ч. 3. Електродинаміка: Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. - 160с.
16. Каменецкий С.Е., Пустыльник И.Г. Электродинамика в курсе физики средней школы. /Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1978. - 127с.
17. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальна фізика: Електрика і магнетизм: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Вища школа, 1995. - 392с.
18. Методика преподавания физики в средней школе: Молекулярная физика. Электродинамика: Пособие для учителя. /Под ред. С.Я.Шамаша. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1987. - 256с.
19. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл /Фізика. Астрономія. 7-11 класи. - К.: Перун, 1996.
20. Розенберг М.І. Методика навчання фізики в середній школі: Молекулярна фізика. Основи електродинаміки. /Посфбник для вчителів. - К.: Рад. школа, 1973. - 238с.
21. Яворский Б.М., Детлаф А.А., Л.Б.Милковская Курс физики: Т.2. Электричество и магнетизм - Изд. третье, испр. - М.: Высшая школа, 1966. - 411с.
22. Практикум з фізики в середній школі за ред. О.В.Бурова, Ю.І. Діка. - К.: Рад.школа, 1990.
23. Практикум по физике в средней школе под ред. А.А.Покровского. - М.: Просвещение, 1982.
24. Підручники з фізики для 9, 10, 11 класів.
25. Миргородський Б.Ю., Шабаль В.К. Демонстраційний експеримент з фізики. Механіка. - К.: Рад. шк., 1981.
26. Миргородський Б.Ю., Шабаль В.К. Демонстраційний експеримент з фізики. Молекулярна фізика. - К.: Рад. шк., 1982.
27. Миргородський Б.Ю., Шабаль В.К. Демонстраційний експеримент з фізики. Електродинаміка. - К.: Рад. шк., 1984.

ЛІТЕРАТУРА З ПИТАНЬ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

1. Державна національна програма «Освіта»: Україна XXI століття.-К., 1994.
2. Державна програма «Вчитель" //Освіта в Україні. - 2002. - № 27.
3. Закон України "Про освіту"//Освіта.-1996.-21 серпня.
4. Закон України "Про загальну середню освіту " //Відомості Верховної Ра¬ди.-1999.-№28.
5. Конвенція ООН про права дитини. - К., 1999.
6. Конституція України. - К., 1996.
7. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності //Шлях освіти. - 2000. - №3
8. Концепція національного виховання //Рідна школа.-1995.-№6.
9. Концепція превентивного виховання дітей і молоді. В кн.: Робоча книга вихователя. Випуск 1. /Укладачі О.І.Тимчишин, В.І.Уруський.- Тернопіль, 2000.
10. Національна доктрина розвитку освіти. Наказ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 374/2002.
11. Сім'я і родинне виховання. Концепція //Рідна школа.- 1996.- № 11-12.
12. Волкова Н.П. Педагогіка. - К., 2001.
13. Історія педагогіки: Навчальний посібник /За ред. О.А.Дубасенюк, М.В.Левківського. - Житомир, 1999.
14. Коваль Л.Г. та ін. Соціальна педагогіка.-К.,1997.
15. Лазарєв М.О. Основи педагогічної творчості. - Суми, 1995.
16. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. - Харків, 1997.
17. Любар О.О. та ін. Історія української педагогіки.-К., 1999.
18. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. -К., 1999.
19. Основи національного виховання /За ред. В. Г. Кузя. - Умань, 1993.
20. Онишків З.М. Основи школознавства.-Тернопіль.-1999.
21. Педагогика / Под ред.П.И.Пидкасистого.-М.,1996.
22. Подласьій И.П. Педагогика. - М.,1996.
23. Подласьій И.П. Педагогика. Новьій курс. - В 2-х кн.-М.,1999.
24. Практикум з педагогіки / За ред. О.А.Дубасенюк, А.В. Іванченка. -К.,1996.
25. Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка.-Суми, 1999.
26. Сбруєва А.А., Рисина М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах. - Суми, 2000.
27. Сім'я і родинне виховання. Концепція //Рідна школа.- 1996.- № 11-12.
28. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка.-К.,1996.
29. Фіцула М.М. Педагогіка. - Тернопіль, 2000.

ЛІТЕРАТУРА З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

1. Бевз Г.П. Методика викладання математики. – К.: Вища школа, 1989. – 367 с.
2. Боровик В.Н. та ін. Курс математики. – К.: Вища школа, 1995.
3. Власенко О.І. Методика викладання математики. – К.: Вища школа, 1974.
4. Грохольська А.В., Яценко С.Є. Методика навчання математики в старшій та вищій школах. – К.: НПУ, 2007. – 191 с.
5. Лабораторные и практические работы по методике преподавания математики / Под ред. Е.И. Лященко. – М.: Просвещение, 1988. – 223 с.
6. Методика преподавания математики в средней школе: частные методики. Учебное пособие для студентов физ.-мат. фак. пединститутов / Ю.М. Колягин и др. – М.: Просвещение, 1977. – 480 с.
7. Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика. Учебное пособие для студентов / Сост. – Р.С. Черкасов и др. – М.: Просвещение, 1985.
8. Слєпкань З.І. Методика викладання алгебри та початків аналізу. – К.: Радянська школа, 1978. – 224 с.
9. Слєпкань З.І. Методика навчання математики. – К.: Зодіак - ЕКО, 2006. – 581 с.
10. Стойлова Л.П. Математика: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 1999.

ЛІТЕРАТУРА З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ

1. www.mon.gov.ua
2. Баженов В.А., Лізунов П.П., Резніков А.С. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології // Под ред. Баженова В.А. - К. : Каравела, 2008
3. Баженов В.А., Лізунов П.П., Резніков А.С.та ін.. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології К. : "Каравела", 2007
4. Білик В.М., Костирко В.С. Інформаційні технології та системи К.: Центр навч. літ., 2006
5. Бурковська Л.Л., Медведовська О.Г. Робота в середовищі Internet // Методичні рекомендації. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008
6. Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.О. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD // К. : Каравела, 2006.
7. Войтюшенко Н.М., Остапець А.І. Інформатика і комп'ютерна техніка // К. : Центр навч. літ., 2006
8. Газета «Інформатика»
9. Глинський Я.М. Практикум з інформатики // Львів : СПД, 2006
10. Голуб Є.С. WEB-дизайн // Методичні рекомендації. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008
11. Горобець С.М. Основи комп'ютерної графіки // К. : Центр навчальної літератури, 2006
12. Григоришин І.А., Косяченко С.В., Кулібаба Л.В. Створення програмних додатків в середовищі MS Office Visual Basic for Application К. : Дакор, КНТ, 2007
13. Данилова О.В., Манако В.В., Манако Д.В. Мультимедіа власноруч // К. : Видав. дім "Шкіл. світ", 2006
14. Журнал «Інформатика в школі»
15. Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї»
16. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті // Під ред. В.А.Баженова. –К. : "Каравела", 2007
17. Іштукін В.В. Ефективне використання локальної мережі в навчальному процесі // ТОВ Редакція "Комп'ютер", 2007
18. Кравчук С.О., Шопін В.О. Основи комп'ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі // К. : Каравела, 2006
19. Левин, А.Ш. Краткий самоучитель работы на компьютере // 2-е изд. – СПб : Питер, 2006
20. Леснікова І.Ю., Халіпова Н.В., Терещенко М.В., Харченко Є.М. Дослідження операцій у середовищі електронних таблиць EXCEL // К. : Центр учбової літератури, 2007
21. Любчак В. О., Назаренко Л. Д. Методи та алгоритми обчислень// Суми : СумДУ, 2008
22. Мамченко С.Д., Одинець В.А. Основи інформатики та обчислювальної техніки // –К. : Знання, 2007
23. Медведовська О.Г., Шамшина Н.В. Практикум із MS EXCEL // Методичні рекомендації, Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008
24. Мільчакова Н.П. Візуальне середовище програмування DELPHI Суми : [СумДПУ ім. А.С.Макаренка], 2008
25. Симонович С.В.. Информатика. Базовый курс // Под ред. Симонович С.В.СПб : Питер, 2000
26. Трушевський В.М. Технології та мови програмування для штучного інтелекту // – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006
27. Шамоня В.Г., Семеніхіна О.В. Адміністрування та використання ПК // Методичні рекомендації,– Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008
28. Шамоня В.Г., Семеніхіна О.В. Математичний пакет MAPLE// комп’ютерний практикум. Суми : СумДПу ім. А.С.Макаренка, 2008
29. Шамшина Н.В. Практикум із MS Access // Методичні рекомендації. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009
30. Шищук В.В. Основи програмування на алгоритмічній мові PASCAL // К. : Кондор, 2006
31. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка // –К. : Вища освіта, 2006

ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv