Ви тут: ГоловнаНаукаНаукові лабораторії факультету ► Лабораторія Інноваційних технологій викладання фізики

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ


Створена у 2005 році на кафедрі експериментальної і теоретичної фізики. З вересня 2014 року лабораторію закріплено за новоствореною кафедрою фізики та методики навчання фізики.

Очолює Лабораторію доктор педагогічних наук, завідувач кафедри, професор Мороз Іван Олексійович.

Лабораторія об'єднує самобутніх та кваліфікованих викладачів: к.т.н., проф. Іваній В.С., к.ф.-м.н., доц. Стадник О.Д., к.ф.-м.н., доц. Яременко В.О., к.ф.-м.н., доц. Салтикова А.І., к. пед. н., доц. Каленик М.В., к.ф.-м.н., доц. Завражна О.М., к. пед. н., викладач Пасько О.О.

Метою діяльності навчально-наукової лабораторії інноваційних технологій викладання фізики є пошук, розробка, апробація і впровадження у практику роботи кафедри нових концепцій та ідей, спрямованих на оновлення й поглиблення змісту навчально-виховного процесу, проведення наукових досліджень, пов'язаних з інноваційними технологіями, теорією та практикою навчання фізики.

Основними завданнями навчально-наукової лабораторії інноваційних технологій викладання фізики є:

 • розробка, апробація і впровадження у практику роботи кафедри експериментальної і теоретичної фізики фізико-математичного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка нових концепцій та ідей, спрямованих на оновлення і поглиблення змісту навчально-виховного процесу, управлінських та навчально-виховних технологій;
 • проведення навчальних занять зі студентами та вчителями з метою підготовки їх до застосування сучасних освітніх технологій;
 • проведення наукових досліджень, пов'язаних з інноваційними технологіями, теорією та практикою навчання фізики;
 • залучення до проведення досліджень викладачів, співробітників та студентів університету;
 • формування і координація постійних та проектних дослідницьких груп;
 • розробка методології проведення досліджень та обробки інформації;
 • проведення семінарів, круглих столів, педагогічних читань, дискусій з певної тематики;
 • надання науково-методичних послуг освітнім закладам різного рівня акредитації та загальноосвітнім школам;
 • участь у національних та міжнародних виставках з питань сучасної освіти та застосування інноваційних технологій;
 • створення методичних посібників та збірників за результатами
 • впровадження інноваційних технологій.

За час роботи Лабораторії колективом успішно досліджувалася теорія та методика навчання фізики та було досягнуто вагомих теоретичних результатів:

1. Розроблено теоретичні й методичні засади та запропоновано методичну систему інтегрованого навчання теоретичної фізики в педагогічних університетах (проф. Мороз І.О.)

2. Створено методику використання комп'ютера на уроках фізики із застосуванням сучасних програми "Intel - навчання для майбутнього", мультимедійних презентацій Power Point і технології Flash для планування, розробки й проведення уроків фізики в загальноосвітніх навчальних закладах. (доц. Каленик М.В.)

3. Розроблено теоретичні та методичні основи використання у процесі вивчення компонентів змісту механіки мультимедійних засобів навчального призначення, які ґрунтуються на застосуванні особистісно орієнтованих, інтерактивних методів навчання та забезпечують реалізацію принципів унаочнення і доступності освітнього процесу (Пасько О.О.).

За роки існування лабораторії у ній були виконані й успішно захищені: докторська дисертація (Мороз І.О.) та кандидатська дисертація (Пасько О.О.).

За результатами науково-дослідної роботи Лабораторії за останні 4 роки опубліковано 7 навчальних посібників, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, 5 монографії (з них 1 - одноосібна) та понад 60 наукових та методичних статей у наукових журналах України та закордонних виданнях, зокрема, включених до міжнародних наукометричних баз даних. Результати дослідження доповідалися на всеукраїнських і міжнародних конференціях.

Колектив лабораторії працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення викладання фізики у контексті використання інформаційних технологій у підготовці фахівців:

1. Створений електронний мультимедійний навчальний комплекс з методики навчання фізики для студентів 3-5 курсів (доц. Каленик М.В.).

2. Впроваджено курси віртуальних лабораторних робіт з електрорадіотехніки (доц. Завражна О.М.).

3. Розроблені віртуальні лабораторні роботи з оптики (проф. Іваній В.С.).

4. У лабораторний практикум з фізики атомного ядра включені такі роботи: "Досліди франка і Герца", "Атомний реактор" та інші (доц. Салтикова А.І.).

5. Розроблений і впроваджений у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів електронний додаток "Бібліотека мультимедійних навчальних засобів. Механіка (для загальноосвітніх навчальних закладів)" для вчителів фізики та студентів (Пасько О.О.).

У межах Лабораторії інноваційних технологій викладання фізики у 2014 році розроблено науковий проект "Методика навчання нанотехнологій у циклі природничо-математичних дисциплін загальноосвітніх та вищих педагогічних навчальних закладів". Метою проекту є дослідження стану викладання та програм дисциплін природничо-математичного циклу, пов'язаних із розвитком наноіндустрії, в загальноосвітніх та вищих педагогічних навчальних закладах та створення науково-методичного забезпечення, необхідного для удосконалення методик викладання нанотехнологій у циклі природничо-математичних дисциплін.

Лабораторія оснащена сучасним демонстраційним обладнанням і комп'ютерами для самостійної роботи студентів та має доступ до мережі Internet, що дозволяє реалізувати комплекс навчальної та науково-дослідницької роботи студентів на сучасному рівні. На базі навчально-наукової лабораторії інноваційних технологій викладання фізики студенти під керівництвом викладача особисто проводять натурний або iмiтацiйний експеримент з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, набувають практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv