Ви тут: ГоловнаСтуденту ► Проблемні групи

Проблемні групи фізико-математичного факультету у 2014-2015 н. р.


Проблемні групи КАФЕДРИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ: Проблемні групи КАФЕДРИ МАТЕМАТИКИ: Проблемні групи КАФЕДРИ ІНФОРМАТИКИ:
Проблемні групи кафедри фізики та методики навчання фізики:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЗИКИ
Керівник: доц. Салтикова А.І.
Тематика
1. Наноматеріали.
2. Квантові комп'ютери.
3. Радіаційна безпека України.
4. Воднева енергетика.
5. Взаємодія електронів з речовиною.
6. Взаємодія нейтронів з речовиною.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ТА ГАЛЬВАНОМАГНІТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОДНОШАРОВИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ ФЕРОМАГНІТНИХ МЕТАЛІВ
Керівники: ст. викл. Кравченко О.В., доц. Шкурдода Ю.О.
Тематика
1. Структура та електропровідність тонких плівок сплавів на основі Ni.
2. Гальваномагнітні ефекти в плівкових сплавах на основі Ni.
3. Ефект магнітоопору в тонких плівках сплавів FeNi.
4. Методи вивчення магнітних властивостей феромагнітних плівок.

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМУ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ В ШКОЛІ І ВНЗ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Керівник: доц. Каленик М.В.
Тематика
1. Роль комп'ютерного моделювання у підготовці студентів фізиків
2. Інтернет-технології для дистанційного навчання фізики

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ В ШКОЛІ
Керівник: проф. Іваній В.С.
Тематика
1. Домашні лабораторні роботи як форма активізації пізнавального інтересу учнів
2. Розвиток аналітичних здібностей учнів на уроках фізики в школі
3. Проектування активної пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізики

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Керівник: доц. Яременко О.В.
Тематика
1. Особливості вивчення корпускулярних та хвильових властивостей речовин у класах з поглибленим вивченням фізики
2. Організація позакласної роботи при вивченні фізики в середній школі
3. Використання фундаментальних законів фізики у процесі розв'язування задач з механіки

Проблемні групи кафедри математики:

ГРУПИ, КІЛЬЦЯ ТА ПОЛЯ
Керівник: проф. Лиман Ф.М.
Тематика
1. Гіперкомплексні числа
2. Ланцюгові дроби, їх узагальнення та застосування
3. Професійна підготовка майбутнього вчителя математики у процесі навчання математичної логіки і теорії алгоритмів
4. Ланцюгові дроби, їх застосування та узагальнення
5. Відношення, їх класифікації та властивості
6. Упорядковані алгебраїчні системи
7. Лінійні алгебри з діленням
8. Числення висловлень
9. Логічні задачі
10. Групові властивості раціональних чисел
11. Групові властивості дійсних чисел
12. Задачі теорії многочленів
13. Задачі теорії матриць

ВИБРАНІ ПИТАННЯ АЛГЕБРИ ТА ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ
Керівник: доц. Лукашова Т.Д., викл. Хворостіна Ю.В.
Тематика
1. Вивчення теми "Многогранники" у старшій профільній школі
2. Організація позакласної роботи з математики в основній школі
3. Координати і вектори у курсі математики основної школи
4. Трансцендентні числа
5. Зображення дійсних чисел за допомогою послідовностей Фібоначчі
6. Використання комп'ютерних середовищ для візуалізації окремих алгоритмів теорії графів
7. Симетричні многочлени та степеневі суми
8. Лінійні рекурентні співвідношення та їх застосування
9. Принцип включень та виключень
10. Нескінченні ланцюгові дроби та трансцендентні числа
11. Діофантові рівняння
12. Жорданова нормальна форма матриці
13. Матричні групи
14. Системи конгруенцій
15. Конгруенції вищих степенів
16. Комбінаторика шахової дошки
17. Кільця класів лишків
18. Планарні графи та їх застосування
19. Вільні групи
20. Зображення дійсних чисел за допомогою рядів Остроградського 1-го виду
21. Двійкова система числення

ВИБРАНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИНОГО АНАЛІЗУ
Керівник: доц. Власенко В.Ф., викл. Чкана Я.О., викл. Страх О.П.
Тематика
1. Знамениті функції математики
2. Перетворення Лапласа та його застосування
3. Інтегрування диференціальних рівнянь за допомогою рядів
4. Теорема Штольця та її застосування
5. Опуклі функції
6. Диференціал та його застосування
7. Деякі застосування визначених інтегралів
8. Повторні та подвійні ряди
9. Фізичні застосування визначених інтегралів
10. Додаткові ознаки збіжності додатних рядів
11. Нескінченні добутки
12. Екстремуми функції багатьох змінних
13. Неявні функції

НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ
Керівники: доц. Семеніхіна О.В., викл. Шишенко І.В.
Тематика
1. Особливості використання програми Geo Gebra в розв'язуванні задач на екстремум
2. Розвиток візуального мислення на уроках математики
3. Методика вивчення геометричних величин у старшій школі
4. Особливості використання технологій когнітивної візуалізації в навчанні математики
5. Особливості вивчення комп'ютерних математичних інструментів у контексті підготовки сучасного вчителя математики
6. Методика вивчення теми "Паралельність прямих у просторі" у класах різних профілів
7. Методика вивчення теми "Паралельність площин у просторі" у класах різних профілів
8. Методика вивчення теми "Паралельність прямих і площин у просторі" у класах різних профілів
9. Методика вивчення теми "Перпендикулярність прямої та площини" у класах різних профілів
10. Методика вивчення теми "Перпендикулярність площин" у класах різних профілів
11. Методика вивчення теми "Координати та вектори у просторі" у класах різних профілів
12. Методика вивчення теми "Геометричні перетворення у просторі" у класах різних профілів
13. Методика вивчення теми "Тригонометричні рівняння та нерівності" у класах різних профілів
14. Методика вивчення теми "Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики" у класах різних профілів
15. Методика вивчення теми "Логарифмічна функція" у класах різних профілів

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТА ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Керівник: проф. Чашечникова О.С.
Тематика
1. Реалізація принципу наступності у навчанні математики (основна - старша школа)
2. Формування математичної грамотності учнів основної школи як засіб реалізації компетентнісного підходу
3. Формування готовності до творчості учнів основної школи в процесі навчання математики
4. Вивчення тригонометрії як засіб розвитку мислення учнів
5. Формування графічної грамотності учнів основної школи
6. Формування готовності майбутнього вчителя математики до розвитку творчого мислення учнів
7. Підготовка майбутнього вчителя математики до роботи у навчальних закладах з посиленою військово-фізичною підготовкою

ВИБРАНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ
Керівники: викл. Шишенко І.В., викл. Колесник Є.А.
Тематика
1. Методика вивчення теми "Тригонометричні рівняння і нерівності" у класах різного профілю
2. Методика вивчення теми "Границя та неперервність функції" у класах різного профілю
3. Методика вивчення комплексних чисел у старшій профільній школі
4. Методичні особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення теми "Похідна та її застосування"
5. Методичні особливості проведення інтегрованих уроків математики та фізики на прикладі вивчення теми "Визначений інтеграл" у старшій школі
6. Реалізація прикладної спрямованості шкільного курсу математики у процесі вивчення теми "Тіла обертання"
7. Реалізація прикладної спрямованості шкільного курсу математики у процесі вивчення теми "Многогранники"

ВИБРАНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
Керівники: доц. Погребний В.Д., доц. Мартиненко О.В.
Тематика
1. Інтегральна формула Коші, наслідки, застосування
2. Функціональні ряди на комплексній площині
3. Лишки, застосування теорії лишків
4. Неперервність функції як необхідна або достатня умова
5. Специфіка навчання математики учнів з особливими потребами (основна школи)
6. Задачі на складання рівнянь
7. Задачі на алгебраїчні рівняння з параметрами у позакласній роботі
8. Доведення алгебраїчних тотожностей
9. Специфіка навчання вищої математики студентів природничо-географічного факультету (спеціальність "Хімія*")
10. Задачі на доведення алгебраїчних нерівностей в математичних олімпіадах

ВИБРАНІ ПИТАННЯ ГЕОМЕТРІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Керівники: доц. Розуменко А.О., доц. Петренко С.В.
Тематика
1. Формування пізнавального інтересу до вивчення математики в учнів основної школи
2. Формування та розвиток пізнавальної самостійності в учнів 8 класу з геометрії
3. Використання наочності на уроках узагальнення і систематизації математичних знань учнів
4. Усні вправи на уроках математики в основній школі
5. Організація контролю знань при навчанні учнів тригонометрії
6. Алгоритми і правила в курсі математики основної школи
7. Форми навчання математики учнів старшої школи
8. Навчання математики учнів старших класів в умовах сільської школи
9. Адаптація студентів І курсу спеціальності "Математика" до навчання у вищому навчальному закладі
10. Дистанційне навчання історії математики студентів педагогічних університетів
11. Підготовка майбутнього вчителя математики до навчання учнів початків аналізу в умовах профільної школи

ВИБРАНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
Керівник: доц. Одінцова О.О.
Тематика
1. Лінії в трикутнику
2. Задачі практичного змісту в курсі математики основної школи
3. Визначник п-го порядку та його властивості
4. N-вимірні вектори та їх застосування до дослідження систем
5. Конгруенції вищих порядків з однією невідомою
6. Многочлени над кільцем цілих чисел та полем раціональних чисел
7. Застосування числових функцій у теорії чисел
8. Лінійні оператори та їх властивості
9. Корені многочленів над довільним полем
10. Ланцюгові дроби та їх застосування
11. Лінійні конгруенції з однією невідомою та їх системи

Проблемні групи кафедри інформатики:

МУЛЬТИМЕДІА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Керівник доц. Семеніхіна О. В.
Тематика
1. Електронне навчання: аналіз науково-методичної літератури
2. Створення відеороліків розв'язування геометричних задач
3. Сучасні підходи да створення ЕП
4. Навчальні математичні комп'ютерні ігри
5. Віртуальні навчальні середовища
6. Електронні візитівки навчальних курсів
7. Відкриті математичні освітні ресурси

КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА ФЛЕШ-АНІМАЦІЯ
Керівники викл. Удовиченко О.М., викл. Юрченко А.О.
Тематика
1. Растрова графіка і художнє фото
2. Векторна графіка і стендові навчальні матеріали
3. Флеш-анімація на уроках математики
4. Флеш-анімація на уроках фізики
5. Флеш-анімація на уроках інформатики
6. Створення відеоуроків
7. Відео-резюме та його розповсюдження в мережі

ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv