Ви тут: ГоловнаНавчанняПедагогічна практика ► >Спеціалізація "Інформатика"

ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
для студентів денної форми навчання спеціальностей
«Математика і інформатика», «Фізика і інформатика», «Хімія та основи інформатики»


Завантажити програму педагогічної практики
у повному викладі

Педагогічна практика є частиною навчального процесу. Проходження педагогічної практики дає студенту можливість отримати перший досвід майбутньої професійної діяльності, скоригувати напрям подальшого навчання, уникнути помилок в майбутньому.

Її мета – підготовка студентів до виконання функції вчителя інформатики, керівника гуртка, факультативу, класного керівника. Основною базою проведення практики є середня і старша ланки загальноосвітньої школи.

Згідно навчального плану педагогічна практика студентів з інформатики спеціальностей «Математика і інформатика», «Фізика і інформатика», «Хімія та основи інформатики» проводиться у формі виробничої практики з відривом від навчання на 5 курсі у 9 семестрі або на 6 курсі у 11 семестрі. Практика проводиться переважно в загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях м. Суми.

Програма педпрактики передбачає для студентів проведення не менше 5 уроків з інформатики. Мінімальна кількість проведених уроків може коректуватись за умов змін у навчальному процесі навчальних закладів, в яких студенти проходять практику, або змін у навчальному процесі університету. Крім проведення уроків студенти під час практики створюють допоміжні електронні матеріали.

До педагогічної практики допускаються студенти, що не мають академічної заборгованості. У випадку об’єктивних обставин, підтверджених документально, педагогічна практика може бути продовжена або перенесена.

Керівництво педагогічною практикою здійснюють методисти з кафедр математики, інформатики (для спеціалізації Інформатика*), економіки (для спеціалізації Економіка), педагогіки та психології, які мають достатній педагогічний стаж і відповідну базову освіту.

Мета, завдання, зміст практики

Педагогічна практика має за мету формування у студентів вмінь і навичок, необхідних вчителю математики в умовах розбудови системи освіти відповідно до Закону України “Про освіту”, Державної національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”),

Концепції профільної старшої школи, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, виходу науки і техніки в Україні на світовий рівень, інтеграції в світову систему освіти, переходу до ринкових відносин і конкуренції будь-якої продукції, у тому числі й інтелектуальної.

Педагогічна практика є частиною навчального процесу в університеті, пов’язує теоретичне навчання майбутніх вчителів математики і самостійну роботу в школі, озброює студентів початковим досвідом педагогічної діяльності. Педагогічна практика надає можливість студенту перевірити ступінь власної готовності до самостійної педагогічної діяльності.

Головними завданнями практики є:

 • ознайомлення студента-практиканта з основними напрямками навчально-виховної роботи навчального закладу;
 • детальне вивчення програм з математики для 5-9, 10-11 класів різного профілю; досвіду роботи вчителів за новими підручниками математики;
 • надати можливість студентам-практикантам здійснювати перспективне і поточне планування педагогічної діяльності; набути досвід застосування на практиці вміння складати та використовувати конспекти уроків;
 • оволодіти на практиці різними методами і засобами організації навчальної діяльності школярів на уроках;
 • встановлювати міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки в ході навчання математики;
 • проводити різні типи уроків: урок ознайомлення з новим матеріалом; уроки закріплення та відпрацювання навичок та вмінь; урок контроля та оцінки знань, навичок та умінь; урок систематизації і узагальнення вивченого матеріалу;
 • навчити студентів на практиці спостерігати, аналізувати, узагальнювати досвід вчителів математики та використовувати в своїй практиці;
 • готувати та використовувати дидактичний і наочний матеріали, обладнання кабінету математики, ТЗН;
 • вміло користуватись науковою, методичною та навчальною літературою з предмету в ході підготовки до уроку, до позакласного заходу;
 • застосовувати педагогічні та психологічні методики роботи з учнями;
 • організовувати і проводити позаурочні педагогічні заходи;
 • формування здатності здійснювати діяльнісний підхід у навчанні математики;
 • формування особистості майбутнього вчителя, виховання культури поведінки, здатності співпрацювати в колективі.

   Звітність по закінченні педпрактики

   По закінченню практики студенти подають наступну папку документів:

   1. Звіт. В ньому студент характеризує весь обсяг роботи, проведений під час педагогічної практики. Звіт має бути відповідної форми (додаток А), завірений директором школи, вчителем-предметником та класним керівником.

   2. Один розширений конспект уроку інформатики. Конспект має відповідати шкільним нормам, надрукований на окремих листах стандартного формату (додаток Б), який має бути завірений вчителем інформатики.

   3. Плани-конспекти проведених уроків. План-конспект (або конспект) має відповідати шкільним нормам, надрукований на окремих листах стандартного формату (додаток Б).

   4. Аналіз уроку інформатики. Аналізується будь-який урок інформатики, який проводився вчителем або іншим студентом-практикантом (додаток В).

   5. Електронна презентація, що дублює конспект проведеного уроку, створена у програмі POWER POINT з використанням ММ-технологій. Подача цих матеріалів має бути двох видів – електронна і друкована версії.

   6. Характеристика роботи практиканта. Завіряється директором школи, вчителем інформатики та скріплюється круглою печаткою.

   7. Атестаційний лист оформляється у відповідній формі (додаток Г).

ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv