Ви тут: ГоловнаНаукаНаукові лабораторії факультету ► Науково-дослідна лабораторія змісту та методів навчання математики, фізики та інформатики

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ
ЗМІСТУ ТА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

ТЕМА "Розвиток інтелектуальних вмінь та творчого мислення учнів та студентів при вивченні математики"
зареєстрована в УкрІНТЕІ (номер державної реєстрації - 0107U002251)

КЕРІВНИК РОБОТИ: Чашечникова Ольга Серафимівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри математики Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.

ВИКОНАВЦІ: Семеніхіна Олена Володимірівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики; Розуменко Анжела Оурелянівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Каленик Михайло Вікторович, кандидат педагогічних наук, доцент; Чухрай Зоряна Борисівна, кандидат педагогічних наук (наук. кер. проф. Чашечникова О.С.); Удовиченко Ольга Миколаївна, викладач кафедри інформатики, Шишенко Інна Володимирівна, викладач кафедри математики, Лиман Наталія Федорівна (гімназія №1, м. Суми), Колесник Євгенія Анатоліївна (аспірант, наук. кер. проф. Чашечникова О.С.), Москаленко Інна Миколаївна (Олександрівська гімназія, м. Суми).
Членом лабораторії була Чашечнікова Лариса Гнатівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Результати роботи лабораторії
1.1. Наукові здобутки (теорії, методики, технології, відкриття підкріплені патентами).

Основні наукові результати за звітний період: розглянуто специфіку навчання математики в умовах профільної старшої школи; уточнено вимоги до дидактичного забезпечення навчання математики у сучасних умовах; визначено вимоги до дидактичного забезпечення модульного навчання математики у вищих начальних закладах; визначені можливості вдосконалення змісту навчання через створення відповідних спецкурсів, спрямованих на реалізацію принципів наступності навчання та врахування міжпредметних зв'язків; визначено ефективність застосування сучасних інформаційних технологій на різних етапах навчання математики з метою активізації пізнавальної активності та інтелектуальної ініціативи учнів та студентів; проаналізовано шляхи реалізації наступності навчання математики у різних ланках освіти; розглянуто різноманітні підходи та вдосконалено визначення понять "математична грамотність", система її компонентів (проф. Чашечникова О.С.); щодо понять "оперативність знань" (проф. Чашечникова О.С., асп. Москаленко І.В); "дослідницькі здібності", система їх компонентів (проф. Чашечникова О.С., Чухрай З.Б.); "активізація пізнавальної активності" (проф. Чашечникова О.С., Шишенко І.В.); визначені психолого-педагогічні основи формування математичної грамотності у різних груп учнів, навчання учнів-гуманітаріїв (доц. Чашечнікова Л.Г., проф. Чашечникова О.С.); проаналізовано можливості введення факультативних занять з математичної логіки (Лиман Н.Ф.) та спецкурсу "Побудова нестандартних графіків функцій та рівнянь" в середній школі з метою формування математичної грамотності учнів (доц. Чашечнікова Л.Г., проф. Чашечникова О.С.); проаналізовано міжпредметні зв'язки методики навчання математики, елементарної математики, історії математики (доц. Чашечнікова Л.Г., проф. Чашечникова О.С.); курсу математики старшої школи з інформатикою (проф. Чашечникова О.С., доц. Семеніхіна О.В., Москаленко І.В.); теорії імовірностей та історії математики (доц. Розуменко А.О.); математичного аналізу, диференціальної геометрії, методів обчислень з інформатикою (доц. Семеніхіна О.В.); розглянуто умови підвищення ефективності навчання математики в класах гуманітарного профілю (проф. Чашечникова О.С., асп. Шишенко І.В.); вдосконалено критерії ефективності застосування тестових комп'ютерних програм стосовно вивчення дисциплін фізико-математичного циклу в закладах середньої та вищої освіти; вдосконалені засади застосування дистанційного навчання математики в середній школі (доц. Семеніхіна О.В, проф. Чашечникова О.С); проаналізовано особливості підготовки майбутніх вчителів математики (доц. Розуменко А.О., доц. Семеніхіна О.В, доц. Чашечнікова Л.Г., проф. Чашечникова О.С, асп. Колесник Є.А.); майбутніх економістів ( Чухрай З.Б.) та майбутніх аграріїв (асп. Борозенець Н.С.) в умовах КМС. Розроблено діагностико-коректуючу комп'ютерну програму з вищої математики для студентів економічних спеціальностей та методику її використання (проф. Чашечникова О.С., асп. Чухрай З.Б.). Розроблено електронні посібники з тем "Текстові задачі в курсі основної школи", "Тригонометрія. Основна школа" (курс методики навчання математики), призначені для роботи студентів-майбутніх вчителів математики, вчителів-практиків (доц. Чашечнікова Л.Г., проф. Чашечникова О.С.); електронний підручник для підтримки вивчення курсу "Обчислювальний практикум" є авторською реалізацією спецкурсу з вивчення СКМ MAPLE (доц. Семеніхіна О.В.); авторський ЕНМК з проективної геометрії (доц. Семеніхіна О.В.); стендові матеріали з аналітичної геометрії (7 шт.); схеми та таблиці, які підтримують вивчення інформатики [2.6; 5.18], стендові матеріали з інформатики (16 шт.) (доц. Семеніхіна О.В.). Створено електронний навчально-методичний комплекс з основних тем шкільного курсу фізики для учнів загальноосвітніх шкіл (рівень стандарту), дидактичні матеріали (електронні версії) та тестові завдання (Каленик М.В.). Розроблений формат зошиту з друкованою основою з математики, що враховує психолого-педагогічні особливості учнів-гуманітаріїв та дистанційний конкурс з математики для учнів 8-11 класів нематематичних профілів (проф. Чашечникова О.С., Шишенко І.В.); розроблено структуру та зміст конспектів-вкладишів, систему різнорівневих завдань з друкованою основою та систему тестових завдань з теми "Функція. Властивості функцій" для учнів професійно-технічних училищ (доц. Розуменко А.О.).

1.2. Найбільш значимі наукові та науково-методичні публікації (монографії, статті у виданнях, зареєстрованих у бібліографічній базі даних SCOPUS, статті у фахових виданнях, підручники і навчальні посібники з Грифом МОН України).

Навчальні посібники з Грифом МОН України
1. Чашечникова О.С., Чашечнікова Л.Г., Мартиненко О.В. Функції та їх графіки. Побудова графіків функцій та рівнянь, аналітичний вираз яких містить тригонометричні функції. Бібліотечка математичної освіти. Вид.2-ге, доповн. - Рівне: Волинські обереги, 2009.- 72 с.- 4,18 да - Схвалено МОН України (пр.№8 від 5.12.2008р.).

Монографії та розділи у монографіях
1. Чашечникова О. С. Створення творчого середовища в умовах диференційованого навчання математики / О. С. Чашечникова: Монографія. - Суми: Видавництво ПП Вінниченко М. Д., ФОП Литовченко Є. Б., 2011. - 412 с.
2. Чашечникова О.С. Подготовка будущего учителя ,математики к созданию творческой среды // Развивающий потенциал математического образования: школа - ВУЗ : [Текст] коллективная монография / Соликамск, государственный пед. ин-т (филиал) ФГБОУ ВПО "ПГНИУ". - Соликамск: СГПИ, 2015. - С. 101 - 110. (РИНЦ)

Посібники та вироби, що мають охоронні документи на права інтелектуальної власності (патенти, свідоцтва про реєстрацію авторського права)
1. А.С. 35866 Україна Комп'ютерна програма "Консультант-тренажер" (математика)/ О. С. Чашечникова, З. Б. Чухрай. - №36047; заявл. 29.09.2010. для учнів старших класів, студентів вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації. Вдосконалено та доповнено змістове наповнення.

Навчально-методичні посібники:
1. Чашечникова О. С. Формування творчої особистості учнів. Розвиток математичних здібностей: навчально-методичний посібник / О. С. Чашечникова. - Суми : Сум ДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. - 210 с.
2. Розуменко А. О. Повторюємо і систематизуємо шкільний курс математики: довідник для студентів-практикантів математичних спеціальностей педагогічних університетів / А. О. Розуменко, А. М. Розуменко. - Суми: Сумський національний аграрний університет, 2013. - 176 с
3. Семеніхіна О.В. Обчислювальний практикум: Навчальний посібник / Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г., Шамоня В.Г. [Електронне видання].
4. Семеніхіна О.В. Інформатика в схемах і таблицях: [Навчальний посібник] / О.В. Семеніхіна, В.Г. Шамоня, О.М. Удовиченко, А.О. Юрченко. - Суми : Видавництво "МакДен", 2013. - 76 с.
5. Чухрай З. Б. Самостійно вивчаємо вищу математику / З. Б. Чухрай // Навчально-методичний посібник для студентів заочного відділення закладів І-ІІ рівнів акредитації (напрям 6.030509 "Облік та аудит", спеціальність 5.03050901 "Бухгалтерський облік"). - Суми, 2013. - 88 с.
6. Чухрай З. Б. Вища математика: теорія, практика, застосування в професійній діяльності економіста / З. Б. Чухрай // Навчально-методичний посібник для студентів коледжів. - Рівне : Волинські обереги, 2012. - 436 с.

Статті у фахових виданнях (Україна)

1. Чашечникова О.С., Москаленко І.М. Інтелектуальна компетентність як одна з умов успішного навчання математики // Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки - Вип. № 155. - 2009. - С.117 - 124.
2. Чашечникова О.С., Шишенко І.В. Спрямованість навчання математики на активізацію пізнавальної діяльності учнів-гуманітаріїв // Вісник Черкаського університету. Серія пед. науки. - Вип. № 155. - Черкаси, 2009. - С. 124-131.
3. Семеніхіна О.В. Використання методу Монте-Карло при чисельному розв'язуванні рівнянь // Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки". Вип. 143. - Черкаси, 2009. - С. 99-105.
4. Шишенко І.В. Можливості активізації пізнавальної діяльності учнів класів гуманітарних профілів на уроках математики // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць. - Вип. 38 / За заг. ред. акад. АПН Укр. Євтуха М.Б., уклад. - Михайличенко О.В. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. - 214 с. - С. 198-201. - 0,33 д.а.
5. Борозенець Н.С., Розуменко А.О. Організація самостійної роботи студентів-аграріїв при вивченні елементів математичної статистики // Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки - Вип. № 155. - 2009. - С. 17 - 24.
6. Розуменко А.О. Організація науково-дослідної роботи майбутніх учителів математики /А.О. Розуменко// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал №5 (23) - Суми: Сум ДПУ, 2012. - С. 306 - 313
7. Чашечникова О. С. Шляхи вдосконалення підготовки вчителя математики. Вітчизняний та зарубіжний досвід / О. С. Чашечникова // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. - Науковий журнал. - Суми: Сум ДПУ. - 2012. - № 4 (22). - С. 172 - 178
8. Чашечникова О. С. Міжнародне порівняльне дослідження підготовки вчителів математики. Перші результати та висновки / О.С. Чашечникова // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. - Науковий журнал. - Суми: Сум ДПУ. - 2012. - № 5 (23). - С. 401 - 407
9. Колесник Є.А. Особливості формування математичної компетентності студентів у процесі вивчення курсу "Вибрані питання елементарної математики" / Є.А. Колесник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - №5(23). - 2012. - С. 48-54.
10. Каленик М.В. Спрямованість навчального процесу на підвищення якості знань учнів з фізики / Каленик М.В., Пасько О.М //Наукові записки. - Випуск 98. - Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. - 2012. - С. 110-113
11. Каленик М.В. Розширення можливостей конспекту засобами сучасних інформаційних технологій / М.В. Каленик //Зб. наук. праць Кам'янець-Подільського націон. університету: Серія педагогічна/[редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. - Кам'янець-Подільський: К-ПНУ, 2012. - Вип. 17: Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія. - С. 212 - 214
12. Каленик М.В. Формування активності й самостійності учнів під час розв'язування задач на першому етапі вивчення фізики в школі / М.В. Каленик //Зб. наук. праць Кам'янець-Подільського націон. університету: Серія педагогічна/[редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. - Кам'янець-Подільський: К-ПНУ, 2012. - Вип. 18: інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. - С.160-163
13. Каленик М.В. Елементи дистанційної освіти при вивченні фізики в школі / М.В. Каленик // Наукові записки. - Випуск 121. - Серія: Педагогічні науки. Частина І. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. - 2013. - С. 194-197.
14. Каленик М.В. Використання методу проектів у циклах навчального процесу з фізики / М.В. Каленик //Зб. наук. праць Кам'янець-Подільського націон. університету: Серія педагогічна/[редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. - Кам'янець-Подільський: К-ПНУ, 2013. - Вип. 19. - С. 43-48.
15. Розуменко А.О. Самостійна робота студентів при вивченні історії математики / А.О. Розуменко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - - Науковий журнал. - Суми : Сум ДПУ. - 2013. - № 2(28), 2013. - С. 305 - 312.
16. Чашечникова О. С. Методична система розвитку дослідницьких здібностей майбутніх економістів / О. С. Чашечникова, З.Б. Чухрай // Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки". - 2013. - Вип. 261. - С. 137-146.
17. Чашечникова О. С. Формування готовності майбутніх економістів до професійної діяльності через розвиток дослідницьких здібностей у ході навчання математики / О. С. Чашечникова, З.Б. Чухрай // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. - Науковий журнал. - Суми: СумДПУ. - 2013. - № 1 (27). - С. 294-302.
18. Чашечникова О. С. Концептуальні засади формування і розвитку творчого мислення школярів в ході навчання математики / О. С. Чашечникова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - Науковий журнал. - Суми: СумДПУ. - 2013. - № 2 (28). - С. 141-152.
19. Чашечникова О. С. Реалізація естетичної функції математики у процесі навчання геометрії учнів / О. С. Чашечникова // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. праць. - Вип. LXIII/ - Слов'янск: ДДПУ, 2013. - С.202-209.
20. Чашечникова О. С. Специфіка використання організаційних форм та методів навчання математики з метою розвитку творчого мислення учнів / О. С. Чашечникова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - Науковий журнал. - Суми: СумДПУ. - 2013. - № 5 (31). - С.188-197.
21. Чашечникова О. С. Формування конкурентоспроможної особи у процесі навчання математики / Чашечникова О. С. Чашечнікова Л. Г. // Дидактика математики: проблеми і дослідження. Міжнародний зб. наукових робіт. - Вип. 40. - Донецьк: Вид. ДонНУ, 2013. - С. 58-63.
22. Чашечникова О. С. Дослідження динаміки розвитку творчого мислення через діагностику математичних здібностей близнюків / О. С. Чашечникова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. Пр. - Випуск 36 / Редкол. : І.А. Зязюн (голова) та ін. - Київ-Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2013. - С. 61-66 .
23. Чашечникова О. С. Розвиток нестандартного мислення школярів через розв'язування функціональних рівнянь / О. С. Чашечникова, Т.І. Панченко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. - Вип. 38. - Кривий Ріг, 2013. - С. 162-166.
24. Зігунов В.М., Удовиченко О.М. Результати експериментальної підготовки менеджерів з туризму з використанням електронних підручників / В.М. Зігунов, О.М. Удовиченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. - №2 (28). - С. 224-232.
25. Семеніхіна О.В. З досвіду створення стендових матеріалів / О.В. Семеніхіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. - №2 (28). - С. 312-321.
26. Семеніхіна О.В. Проблема психолого-педагогічного впливу ІТ на особистість: формування та використання асоціацій у процесі навчання математичних дисциплін / Семеніхіна О.В., Шишенко І.В. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 113 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. - Чернігів: ЧНПУ, 2013. - 210 с. (Серія: Педагогічні науки). - С.84-88.
27. Семеніхіна О.В. Комп'ютерні інструменти програм динамічної математики та методичні проблеми їх використання / О.В. Семеніхіна, М.Г. Друшляк // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2014. - Т. 42. - № 4. - C. 109-117.
28. Семеніхіна О.В. Інструментарій програми GeoGebra 5.0 та його використання при розв'язуванні задач стереометрії / О.В. Семеніхіна, М.Г. Друшляк // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2014. - Т. 44. - № 6. - C. 124-133.
29. Семеніхіна О.В. Програми динамічної математики у контексті роботи сучасного вчителя: результати педагогічного експерименту / О.В. Семеніхіна, М.Г. Друшляк // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - Issue 22. - C. 109-119.
30. Чашечникова О.С., Колесник Є.А. Один із аспектів формування готовності майбутнього вчителя математики до створення творчого середовища // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - № 5 (39), 2014. - Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка. - С. 391-401.
31. Чашечникова О. С., Колесник Є.А. Інноваційні підходи до підготовки майбутнього вчителя математики. Навчання елементарної математики / О. С. Чашечникова, Є.А. Колесник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - Науковий журнал. - Суми: СумДПУ. - 2014. - № 8 (42). - С. 262-269. , IC (Index Copernicus) Journals Master List.

Статті у зарубіжних фахових виданнях, включених до Міжнародних баз даних
1. Чашечникова О. С. Теоретико-методичні основи формування і розвитку творчого мислення учнів в умовах диференційованого навчання математики / О. С. Чашечникова // Science and education a new dimension. - Vol. 1.- February, 2013. - Budapest, 2013. - P. 29-33. (Міжнародний каталог періодичних видань "Ulrich's Periodicals Directory"; базу даних UIA: Volume 4: Bibliographic Volume of Yearbook of Union of International Associations (UIA), dedicated to Publications of Organizations; Universal Impact Factor {UIF} у статусі Most Under review journal)
2. Чашечникова О. С. Направленность обучения математике на развитие творческого мышления учащихся / О. С. Чашечникова // Science and education a new dimension. - Vol.5, 2013. - Budapest, 2013. - P. 40-43. (Міжнародний каталог періодичних видань "Ulrich's Periodicals Directory"; базу даних UIA: Volume 4: Bibliographic Volume of Yearbook of Union of International Associations (UIA), dedicated to Publications of Organizations; Universal Impact Factor {UIF} у статусі Most Under review journal)
3. N. Tarasenkova, O. Chashechnikova, I. Bogatyreva Peculiar Properties of Mathematics Teacher Training in Ukraine // American Journal of Educational Research. 2013, Volume 1, Issue 11, PP. 490-495 Publication Date (Web): 15 November 2013. DOI: 10.12691/education-1-11-6
4. Чашечникова О. С. Анализ результатов международного исследования подготовки учителей математики / О. С. Чашечникова // Возможности образовательной области "Математика и информатика" для реализации компетентностного подхода в школе и вузе: материалы Международной научно-практической конференции, г. Соликамск 18- 19 октября 2013 г.- Соликамск: СГПИ, 2013. - С. 54-57. (РИНЦ)
5. Семенихина Е.В. О необходимости введения спецкурсов по компьютерной математике / Елена Семенихина // Вестник ТулГУ. Серия Современные образовательные технологии в преподавании естественно-научных диссциплин. Вып.12. - Тула:Изд-во ТулГУ, 2013. - С.102-107. (РИНЦ)
6. Удовиченко О.Н. Электронный учебник как современное средство обучения: анализ определений / О. Н. Удовиченко // Вестник ТулГУ. Серия Современные образовательные технологии в преподавании естественнонаучных дисциплин. Вып. 12. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. - С. 197-202. (Сборник отправлен в базу Электронной библиотеки РФ (РИНЦ)
7. Каленик М.В., Пасько О.А. Изображение графических зависимостей при изучении механики в школьном курсе физики средствами мультимедиа // Периодичекий журнал научных трудов "Фэн-наука" №12 (27), Бугульма, 2013, С. 32- 34 "Коперникус", ISSN 2224-1744
8. Каленик М.В. Організація роботи в малих групах при виконанні міні-проектів з фізики // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна/ [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук.ред.) та ін.]. - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка, 2014. - Вип. 20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технічного профілю. - С. 19-21 "Копернікус" ISSN 2307-4507
9. Semenikhina E.V. Computer Mathematical Tools: Practical Experience of Learning to Use Them / E.V. Semenikhina, M.G. Drushlyak // European Journal of Contemporary Education. - 2014. - V.9 (3). - P. 175-183.
10. Semenikhina E.V. Development of Dynamic Visual Skills SKM MAPLE among Future Teachers / E.V. Semenikhina // European Journal of Contemporary Education. - 2014. - Vol.10 (4). -P. 265-272.
11. Semenikhina O.V. Organization of Experimental Computing in Geogebra 5.0 in Solving Problems of Probability Theory / O.V. Semenikhina, M.G. Drushlyak // European Journal of Contemporary Education. - 2015. - V. 11(1). - P. 82-90.
12. Чашечникова О.С., Колесник Е.А. К вопросу об интеграции курсов элементарной математики и методики обучения математике // материалы Международной научно-практической конференции, 17-18 апреля 2015 года: в 2 ч. Ч. 1. - Соликамск: СГПИ, 2015. - С. 64-70. (РИНЦ)

1.3. На базі науково-дослідної лабораторії змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка проведено науково-методичні конференції та вебінар:

 • Всеукраїнська конференція "Розвиток інтелектуальних вмінь та творчих здібностей учнів і студентів в процесі навчання математики (ІТМ-2009)" - м. Суми, 3-4 грудня 2009 року У роботі конференції взяли участь 197 провідних вчених, молодих науковців, аспірантів, студентів, вчителів (12 докторів наук, 76 кандидатів наук, 56 викладачів без ступенів, 29 аспірантів, 8 вчителів, 24 студента) із 70 навчальних закладів (53 університети, академії, інститути); 6 наукових установ і організацій, 11 - з коледжів, технікумів, шкіл, ліцеїв, гімназій. Серед них 180 представників із України, 13 - із Білорусі, 4 - із Росії.
 • Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю "Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу (ІТМ*плюс-2011)" - м. Суми, 11 лютого 2011 року. У роботі конференції взяли участь 180 провідних вчених, молодих науковців, аспірантів, студентів, вчителів із 53 навчальних закладів (35 університети, академії, інститути); 6 наукових установ і організацій, 12 - з коледжів, технікумів, шкіл, ліцеїв, гімназій. Серед них 163 представників із України, 13 - із Білорусі, 3 - із Росії, 1 - з Сполучених Штатів Америки.
 • Міжнародна науково-методична конференція "Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу (ІТМ*плюс - 2012)" - м. Суми, 6-7 грудня 2012 року. У роботі конференції взяли участь 323 провідних вчених, молодих науковців, аспірантів, студентів, вчителів, з них іногородніх 231 учасників із 115 навчальних закладів (57 університети, академії, інститути); 5 з наукових установ і організації, 53 - з коледжів, технікумів, шкіл, ліцеїв, гімназій. Серед них 279 представників із України, 3 - із Сполучених Штатів Америки, 6 - із Болгарії, 16 - із Білорусі, 19 - із Росії.
 • Міжнародна дистанційна науково-методична конференція "Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу (ІТМ*плюс - 2014)" - м. Суми, 20-21 березня 2014 року. У роботі конференції взяли участь 181 провідних вчених, молодих науковців, аспірантів, студентів, вчителів (докторів наук, професорів - 17; докторів наук, доцентів -2, кандидатів наук, професорів - 2, кандидатів наук, доцентів - 44, кандидатів наук - 22), з них іногородніх 137 учасників із 57 навчальних закладів (45 університети, академії, інститути); 3 з наукових установ і організації, 12 - з коледжів, технікумів, шкіл, ліцеїв, гімназій. Серед них 153 представники із України, 3 - із Сполучених Штатів Америки, 1 - із Болгарії, 16 - із Білорусі, 8 - із Росії.
 • Вебінар "Система позакласної роботи з математики. Досвід США та України" (3-4 квітня 2014 року) з представниками Державного Університету Кеннесоу (США) доктором Бретом Кацманом, доктором Мері Гарнер, доктором Вірджинією Ватсон та доцентом Тетяною Рудченко.
 • 1.4. Співробітництво з вітчизняними та зарубіжними науковцями.

  Договори про співпрацю, укладені між науково-дослідної лабораторії змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка та іншими вищими навчальними закладами:

 • Державний університет Кенесо, кафедра математики (США);
 • Пловдивський університет імені П. Хілендарського, кафедра "Навчання математики, інформатики та інформаційним технологіям" факультета математики та інформатики (Болгарія);
 • Солікамський державний педагогічний інститут, кафедра математики та фізики (Росія);
 • Московський міський педагогічний університет, кафедра математичного аналізу і методики викладання математики (Росія);
 • Брянський державний педагогічний університет імені академіка І. Г. Петровського, кафедра методики навчання математики та інформаційних технологій (Росія);
 • Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина, кафедра математики та методики навчання математики (Білорусь);
 • Лабораторія математичної і фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ);
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, м. Черкаси).
 • 1.5. Захищені членами лабораторії кандидатські дисертації:

  Чашечнікова Лариса Гнатівна, тема "Відношення паралельності та перпендикулярності в логічній структурі планіметрії восьмирічної школи", спец. 13.00.02 (теорія та методика навчання математики); 1976 рік;
  Розуменко Анжела Оурелянівна, тема "Формування в учнів 7-9 класів умінь узагальнювати геометричні знання", спец. 13.00.02 (теорія та методика навчання математики); 1993 рік;
  Чашечникова Ольга Серафимівна, тема "Розвиток математичних здібностей учнів основної школи", спец. 13.00.02 (теорія та методика навчання математики); 1997 рік;
  Каленик Михайло Вікторович, тема "Формування поняття "фізична величина" в учнів основної школи", спец. 13.00.02 (теорія і методика вивчення фізики); 2001 рік;
  Семеніхіна Олена Володимірівна, тема "Методична система реалізації освітнього стандарту з аналітичної геометрії в педагогічних університетах", спец. 13.00.02 (теорія та методика навчання математики); 2004 рік;
  Чухрай Зоряна Борисівна, тема "Розвиток дослідницьких здібностей студентів економічних спеціальностей у процесі навчання математики", спец.13.00.02 (теорія та методика навчання математики); 2013 рік (наук. кер. проф. Чашечникова О.С.).

  1.6. Захищено докторську дисертацію:

  Чашечникова Ольга Серафимівна, тема "Теоретико-методичні основи формування і розвитку творчого мислення учнів в умовах диференційованого навчання математики", спец. 13.00.02 (теорія та методика навчання математики); 2011 рік.


  2. Етапи виконуваної науково-дослідної теми (назва, очікувані результати, форми звітної документації).
  Етапи роботи:
  1. Визначення умов розвитку творчої особистості учнів та студентів у процесі навчання математики, фізики та інформатики на сучасному етапі .
  2. Вдосконалення методики навчання математики, фізики та інформатики учнів та майбутніх вчителів математики, фізики та інформатики, що грунтуються на врахуванні їх психолого-педагогічних особливостей .
  3. Оптимізація самостійної діяльності учнів та студентів у процесі навчання математики, фізики та інформатики .
  4. Створення та перевірка ефективності методичної системи розвитку творчої особистості учня у процесі профільного навчання математики, фізики та інформатики, що грунтуються на реальному врахуванні психолого-педагогічних особливостей школярів, та створення методичних рекомендацій щодо вдосконалення системи підготовки майбутнього вчителя математики, фізики та інформатики, спрямовану на підвищення рівня його професійної компетентності, на формування в нього готовності до розвитку творчої особистості учня.

  Очікувані результати:
  1) створення методичної системи розвитку творчої особистості учня у процесі профільного навчання математики, фізики та інформатики, що грунтуються на реальному врахуванні психолого-педагогічних особливостей школярів (вдосконалення змісту навчання через розробку спецкурсів для учнів, що враховують принципи профільної і рівневої диференціації; розробка методичних рекомендацій щодо ефективності застосування певних методів, засобів, форм організації навчання);
  2) створення методичних рекомендацій щодо вдосконалення системи підготовки майбутнього вчителя математики, фізики та інформатики, спрямовану на підвищення рівня його професійної компетентності, на формування в нього готовності до розвитку творчої особистості учня;
  3) розробка системи комп'ютерної підтримки та методики доцільної роботи з ними (зокрема, із застосуванням інтерактивної дошки), що сприятиме оптимізації навчання математики, фізики та інформатики учнів та майбутніх вчителів;
  4) на прикладі математичного середовища MAPLE розглянути більш детально можливості застосування комп'ютерних технологій у процесі вивчення аналітичної геометрії; математичного аналізу; диференціальної геометрії; чисельних методів (чисельне розв'язування лінійних рівнянь, чисельне інтегрування, чисельне розв'язування диференціальних рівнянь); елементів математичної статистики;
  5) створити програму для супроводу модульного навчання на базі середовища DELPHI: для оптимізації повторення навчального матеріалу, закріплення знань і вмінь; для підвищення оперативності поточного та підсумкового контролю успішності студентів; для створення потужної довідкової бази за існуючими програмними засобами з математики; для здійснення диференціації навчання та індивідуального підходу.
  ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

  president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv