•     Про асоціацію
  •     Статут
  •     Контакти та реквізити
  •     Приєднатися
  •     Пропозиції


     Шановні випускники фізмату та гості сайту!

Історія фізико-математичного факультету, а йому у 2014 році виповнилось 90 років, дозволяє говорити, що на факультеті підготовлено не одне покоління вчителів математики, фізики, інформатики. Випускниками факультету є знані в області та за її межами науковці, адміністративні менеджери, бізнесмени. Їх досвід, життєвий шлях та досягнення викликають повагу і цікавість, а інколи потребують додаткового вивчення і поширення.
Ці та інші міркування спонукали нас створити Асоціацію випускників фізико-математичного факультету, яка б об’єднувала небайдужих цікавими ідеями, підтримувала у працевлаштуванні випускників та сприяла розбудові фізико-математичного факультету як сучасного осередку креативних особистостей, здатних змінити українське суспільство.


Що таке Асоціація випускників фізмату?

Офіційно ми - Громадська організація «Сумська обласна асоціація випускників фізмату» (скорочено – ГО "Асоціація випускників фізмату").
Ми бачимо нашу Асоціацію як осередок, який дозволить на основі спільних особистісних, професійних, персональних та суспільних цінностей підтримувати зв'язки з випускниками факультету. Маючи спільний освітній бекграунд, ми працюємо не обов’язково у сфері освіти, але намагаємось об’єднати креативні ідеї, спрямовані на підтримку просвітницької діяльності фізико-математичного факультету.


Асоціація покликана сприяти:

  • забезпеченню високого рівня освіти та професійної підготовки студентів СумДПУ ім. А.С. Макаренка;
  • забезпеченню професійного росту вчителів математики, фізики, інформатики Сумської області;
  • реалізації інформаційно-методичної, організаційної та матеріальної підтримки освітніх та наукових програм;
  • організації та проведенню науково-практичних і навчальних семінарів за участю вітчизняних та іноземних спеціалістів у різних галузях освіти і науки;
  • забезпеченню підгрунтя для розробки та упровадження сучасних дидактичних засобів навчання (підручників, посібників, мультимедійних засобів тощо);
  • створенню спільного інформаційного простору для обміну думок у сфері розбудови фізико-математичного факультету.

Завантажити pdf-версію


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація "Сумська обласна асоціація випускників фізмату" (далі за текстом - Організація ) є добровільною громадською організацією. 
1.2. Повна назва Організації – Громадська організація "Сумська обласна асоціація випускників фізмату", скорочена – ГО "Асоціація випускників фізмату". 
1.3. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, законами України «Про громадські об'єднання», іншими актами чинного законодавства України та цим Статутом. 
1.4. Організація створюється та діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності. 

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Метою створення та діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, освітніх, національно-культурних та інших спільних інтересів членів Організації, сприяння розвитку вищої освіти, національної української культури, сприяння формуванню і вираженню волі членів Організації.

2.2. Основними завданнями Організації є: 
*    сприяння реалізації державної політики у сфері розвитку вищої освіти;
*    сприяння забезпеченню високого рівня освіти та професійної підготовки студентів СумДПУ ім. А.С. Макаренка;
*    сприяння забезпеченню професійного росту вчителів математики, фізики, інформатики Сумської області;
*    сприяння розвитку національної української культури, в тому числі реалізації освітніх програм, програм національно-культурного розвитку; 
*    сприяння забезпеченню активної ролі студентів у формуванні студентського самоврядування; 
*    надання фінансової, матеріальної та іншої підтримки іншим об'єднанням громадян, благодійним організаціям, Сумському державному педагогічному університету ім. А.С. Макаренка; 
*    участь у заходах та акціях по покращенню освітньої, культурної, екологічної, оздоровчої сфери студентства; 
*    інформування громадськості про діяльність Організації через висвітлення в засобах масової інформації; 
*    встановлення і підтримка прямих контактів з іншими об'єднаннями громадян, у тому числі іноземними та міжнародними; 
*    започаткування періодичного друкованого видання; 
*    створення та постійне оновлення веб-сайту Організації;
*    сприяння популяризації молодіжного руху в місті Суми та в Україні;
*    участь у розробці та впровадженні місцевих програм оздоровлення та розвитку молоді та студентства;
*    сприяння поширенню світових наукових досягнень, сприяння практичному впровадженню перспективних розробок, налагодження з цією метою міжнародної співпраці з відповідними науковими і навчальними закладами, організаціями, асоціаціями, установами, службами різних країн;
*    інформаційно-методична, організаційна та матеріальна підтримка освітніх та наукових програм;
*    організація і проведення науково-практичних і навчальних семінарів за участю вітчизняних та іноземних спеціалістів у різних галузях культури, науки та мистецтва;
*    організація та створення науково-дослідної бази, розробка та упровадження дидактичних засобів навчання (підручників, посібників, мультимедійних засобів тощо);
*    сприяння створенню умов для відкритого спілкування та обміну досвідом між учнями, студентами та фахівцями з питань науки, освіти, культури та спорту, екології, соціального забезпечення, економіки, політики, інформаційних технологій тощо;
*    сприяння розвитку видавничої справи, співпраця із засобами масової інформації, виданнями, інформаційними агентствами та аналітичними центрами, кіно-виробниками для реалізації статутної мети.

2.3. Напрямами діяльності Організації є: 
2.3.1. Організація та проведення теоретичних та науково-практичних конференцій, диспутів, тематичних круглих столів, інших заходів. 
2.3.2. Сприяння створенню сучасної нормативно-правової бази, її підтримка та інформаційно-аналітичне забезпечення. 
2.3.4. Участь у підготовці та розповсюдженні аналітичних, наукових, інформаційних матеріалів, експертних висновків. 
2.3.5. Організація та забезпечення зустрічей з видатними вченими, політичними діячами, митцями, відомими підприємцями. 
2.3.6. Участь у підготовці та поширенні серед широких кіл громадськості та студентства просвітницьких матеріалів. 
2.3.7. Підтримка міжнародних зв'язків, укладання міжнародних угод, участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та чинному законодавству, заснування або вступ до міжнародних громадських (неурядових) організацій. 
2.3.8. Проведення незалежних соціологічних опитувань з питань, які цікавлять молодь. 
2.3.9. Участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та іншими засобами, які не суперечать законам України. 

2.4. Для досягнення мети та виконання покладених завдань Організація має право у встановленому законодавством порядку: 
2.4.1. Представляти і захищати інтереси Організації та її членів в органах державної влади і управління, місцевого самоврядування, недержавних інституціях. 
2.4.2. Налагоджувати та здійснювати співпрацю з органами законодавчої, виконавчої та судової влади, а також органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями. Брати участь та сприяти практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих програм. 
2.4.3. Реалізувати власні програми та проекти, брати участь програмах і проектах, зокрема спільних з вітчизняними та зарубіжними організаціями. 
2.4.4. Здійснювати шляхом створення видавництв видавничу діяльність, співпрацювати із зацікавленими прес-центрами та інформаційними агентствами, засновувати власні електронні, друковані та інші засоби масової інформації. 
2.4.5. Брати участь у здійсненні інформаційно-ресурсної, фінансової та технічної підтримки наукових та навчальних закладів, науковців та викладачів, слухачів і студентів. 
2.4.6. Одержувати від органів державної влади та управління, місцевого самоврядування інформацію для реалізації мети та завдань Організації. 
2.4.7. Акумулювати кошти для фінансування статутної діяльності Організації. 
2.4.8. Здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ i організацій із статусом юридичної особи. 
2.4.9. Співпрацювати з державними органами та громадськими об'єднаннями, вступати до спілок громадських організацій. 
2.4.10. Виявляти законодавчі ініціативи та вносити пропозиції органам влади i управління. 
2.4.11. Здійснювати в інтересах Організації іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України та статутним цілям Організації.

III. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації. Організація має самостійний баланс, рахунки в установах банків, у тому числі валютні, емблему та власну символіку. 
3.2. Організація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.
3.3. Виходячи із своїх інтересів, Організація співпрацює і взаємодіє з громадськими організаціями, господарськими товариствами, підприємствами, профспілковими організаціями, органами державної влади і управління, місцевого самоврядування, а також з міжнародними і зарубіжними організаціями на основі рівноправності, невтручання у внутрішні справи і, як правило, на договірних засадах. 
3.4. Організація має право від свого імені укладати угоди і здійснювати інші юридичні дії, набувати майнових та особистих немайнових прав. 
3.5. Для виконання своїх статутних завдань Організація має право виступати засновником підприємств. 
3.5. Організація має право укладати договори з фізичними особами на використання їх праці (трудові договори і контракти), а також цивільно-правові угоди з окремими фізичними чи юридичними особами згідно з чинним законодавством України. 
3.6. Облік і звітність здійснюються Організацією у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

IV. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ВИБУТТЯ З НЕЇ 

4.1. Членами Організації на засадах рівноправності можуть бути громадяни України віком від 18 років, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, визнають Статут, завдання та напрями діяльності Організації. 
4.2. Прийняття в Організацію здійснюється за рішенням правління згідно з письмовою заявою. 
4.3. Членство припиняється у разі добровільного виходу або виключення. Вихід з Організації здійснюється за особистим письмовим зверненням члена Організації та за рішенням правління. У разі порушення норм Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди Організації, члени можуть бути виключені з Організації за рішенням її правління. 

V. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ 

5.1. В Організації встановлюється індивідуальне членство. Членство в Організації є добровільним. 
5.2. В Організації встановлюється інститут почесного членства. Почесними членами Організації можуть бути особи, які зробили вагомий внесок у розвиток Організації та є відомими в різних галузях господарства, зокрема, в галузі освіти. 
5.3. Члени Організації мають право: 
5.3.1. Брати участь у заходах, які проводяться Організацією. 
5.3.2. Обирати та бути обраними до органів управління Організації. 
5.3.3. Вносити пропозиції та зауваження до органів управління щодо діяльності Організації. 
5.3.4. На захист своїх законних інтересів Організації. 
5.3.5. Отримувати інформацію про діяльність Організації та її органів управління в установленому порядку. 
5.3.6. Відстоювати права та інтереси Організації. 
5.4. Члени Організації зобов'язані: 
5.4.1. Дотримуватися вимог Статуту Організації, виконувати рішення органів управління Організації, у межах їх компетенції. 
5.4.2. Брати активну участь у роботі Організації та не перешкоджати її діяльності, дбати про імідж Організації. 
5.4.3. Своєчасно сплачувати членські внески, порядок сплати яких встановлюється Положенням, яке затверджується правлінням Організації. 

VI. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ 

6.1. Вищим органом управління Організації є загальні збори, до складу яких включаються всі дійсні члени Організації. До компетенції загальних зборів належать: 
6.1.1. Ухвалення рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Організації. 
6.1.2. Затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації. 
6.1.3. Обрання правління Організації, голови правління та ревізійної комісії. 
6.1.4. Затвердження програм та визначення основних напрямів діяльності Організації. 
6.1.5. Реалізація права власності на майно Організації. 
6.1.6. Заслуховування та затвердження звітів виконавчого та контролюючого органів Організації. 
6.2. Загальні збори є правомірними за умови присутності більше половини членів Організації. Рішення загальних зборів ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на зборах членів Організації. 
6.3. Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік за рішенням правління Організації. Позачергові загальні збори можуть бути скликані на вимогу не менше 1/3 складу членів Організації, 2/3 складу правління, голови правління, ревізійної комісії. 
6.4. Правління є постійним статутним органом Організації, який обирається загальними зборами кількістю та на строк, визначений ними, і здійснює такі повноваження: 
6.4.1. Визначення стратегічних напрямів та перспектив діяльності Організації. 
6.4.2. Виконання рішень загальних зборів та здійснення окремих повноважень у період між його засіданнями. 
6.4.3. Управління поточною діяльністю Організації. 
6.4.4. Затвердження символіки Організації. 
6.4.5. Затвердження звітів голови правління, заступників голови правління Організації. 
6.4.6. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів. 
6.4.7. Затвердження Положення про порядок сплати членських внесків. 
6.4.8. Затвердження за поданням голови правління Організації з числа її членів заступників голови правління Організації. 
6.5.9. Ухвалення рішення про вихід та виключення членів Організації. 
6.5.10. Прийняття рішень про заснування, реорганізацію підприємств, затвердження їх установчих документів. 
6.5.11. Засідання правління відбуваються не менше двох разів на рік, скликаються головою правління Організації або на вимогу 1/3 членів правління і є повноважними при наявності більшості його членів. Рішення правління ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів. 
6.6. Голова правління Організації обирається загальними зборами строком на 2 роки та здійснює: 
6.6.1. Без довіреності представництво Організації у будь-яких установах, підприємствах та організаціях. 
6.6.2. Підписання Статуту Організації, угод та інших фінансово-господарських документів, видачу доручень, відкриття та закриття рахунків в установах банків за погодженням з правлінням. 
6.6.3. Подання на затвердження правлінням Організації кандидатур заступників голови правління, розподілу функціональних обов'язків між ними. 
6.6.4. Затвердження порядку надання матеріальної допомоги. 
6.7. Заступники голови правління здійснюють управління спеціалізованими напрямами діяльності Організації відповідно до визначених головою правління функціональних обов'язків. 
6.8. Ревізійна комісія або ревізор обирається загальними зборами Організації у кількості та на строк, визначений нею, і діє на підставі цього Статуту та окремого Положення. Ревізійна комісія або ревізор здійснює контроль за діяльністю Організації, надає висновки щодо річних звітів Організації та має право вимагати від органів управління Організації інформацію для підготовки власного звіту. Ревізійна комісія або ревізор є підпорядкованою та підзвітною загальним зборам Організації. 
6.9. З метою заохочення до активної участі у діяльності Організації можуть створюватися спеціалізовані структури за конкретними напрямами, які є консультативно - дорадчими органами Організації. 


VIІ. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ 

7.1. Голова правління  щорічно та у будь-який час на вимогу загальних зборів звітує про результати своєї роботи.  
7.2. За наслідками заслуховування звіту голови правління загальні збори приймають рішення про оцінку роботи голови правління за звітний період.
7.3. У випадку визнання роботи голови правління незадовільною, загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови  правління.
7.4. Ревізійна комісія звітує перед загальними зборами про свою роботу та про результати фінансово-господарської діяльності органів управління Організації за наслідками кожної перевірки.


VІIІ. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИЗ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
 

8.1. Рішення правління Організації, ревізійної комісії, їх дії чи бездіяльність, які відповідно до Статуту  належать до їх внутрішньо організаційної діяльності або їх виключної компетенції можуть бути оскаржені до загальних зборів Організації шляхом подачі скарги. 
8.2. Суб'єкти оскарження несуть відповідальність за невиконання лише тих обов'язків, які були на них покладено цим  Статутом. Рішення, дії або бездіяльність суб'єктів оскарження, що містять ознаки злочину чи правопорушення, оскаржуються до суду. 
8.3. Скаргу може бути подано у двомісячний строк, обчислюваний з дня, коли член організації дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів. Пропущений строк для подання скарги може бути поновлено, якщо буде встановлено, що його пропущено з поважних причин.
8.4.Скарга розглядається у місячний строк на чергових (позачергових) загальних зборах за участю заявника (члена організації, який подав скаргу) і посадової особи чи керівного органу, рішення, дії або бездіяльність яких оскаржуються.
8.5. За результатами розгляду скарги загальні збори приймають  рішення.
При встановленні обґрунтованості скарги загальні збори  визнають оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов'язують суб’єкта оскарження задовольнити вимогу заявника і усунути порушення, скасовують покладений на нього обов'язок чи застосовані до нього заходи відповідальності або іншим шляхом поновлюють його порушені права чи інтереси.
Якщо оскаржувані рішення, дії було вчинено відповідно до закону, в межах повноважень керівного органу організації, визначених цим Статутом, і права чи свободи заявника не було порушено, загальні збори постановляють рішення про відмову в задоволенні скарги.
8.6. До члена керівного органу організації, який своїм  рішенням, дією або бездіяльності порушив Статут Організації, чим завдав шкоди діяльності Організації чи її членам, може бути застосовано організаційне стягнення.
8.7. Видами організаційного стягнення є:
•    публічне обговорення проступку на загальних зборах Організації;
•    оголошення догани;
•    виключення з Організації.
8.8.  За одне і те саме порушення до члена Організації може бути застосовано лише одне організаційне  стягнення. 


IX. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може утворювати в установленому законодавством порядку інші відокремлені структурні підрозділи.
9.2. Рішення про утворення, реорганізацію чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається загальними зборами.
9.3. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються і діють на підставі довіреності.

X. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
10.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом. 
10.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації, інших джерел, не заборонених законом.
10.4. Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між членами, посадовими особами Організації та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена Організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). 
10.5. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі. 
10.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.
10.7. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
10.8. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
10.9. У разі припинення Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

11.1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається Статутом та чинним законодавством України.
11.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням загальних зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації. 
 
XII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Організації.
12.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.
12.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). 
12.4.Рішення про саморозпуск Організації приймається загальними зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Організації. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його припинення відповідно до статуту.
12.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням загальних зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. 
12.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавстваГолова асоціації - Семеніхіна Олена Володимирівна
e-mail: asociaciya@fizmatsspu.sumy.ua
тел. (0542) 68-59-72Банківські реквізити асоціації


Одержувач: ГО «СОАВФ»
Код ЄДРПОУ: 39513854, р/р 2600101575445
Банк: ПАТ «КРЕДОБАНК»; МФО 325365
Призначення платежу (обрати необхідне):
Членський внесок / Безповоротна фінансова допомога на здійснення статутної діяльності


Прізвище *:
Ім'я: *
По батькові *:

Рік закінчення факультету:
Місце роботи (посада) *:
Контактний телефон *:
Е-mail *:

Прошу надати членство у Громадській організації
"Сумська обласна організація випускників фізмату"


Згода на вступ в асоціацію *:


   


Пропозицій щодо напрямів діяльності асоціації


Прізвище, ім'я по батькові *:
e-mail *:
Контактний телефон:
Текст повідомлення *:


ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv